3 March 2024

วิธีดึงข้อมูลเพื่อบันทึกรายการบัญชีที่ PEAK จากการสั่งซื้อสินค้าใน BentoWeb

เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าใน BentoWeb ระบบสามารถดึงข้อมูลมาทำการบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชี PEAK ได้ โดยสามารถทำได้ ดังนี้

วิธีบันทึกซื้อสินค้าจาก PEAK เข้า BentoWeb

เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเข้าสต็อกเพื่อทำการขายสินค้า สามารถบันทึกบัญชีได้ผ่านโปรแกรมบัญชี PEAK และเช็คความเคลื่อนไหวใน BentoWeb