3 December 2023

ตั้งค่าการบันทึกบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสาร

วิธีการตั้งค่าตั้งค่าการบันทึกบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ แบบไม่อ้างอิงเอกสารในระบบ PEAK หากเรามีการสร้างใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสารใดๆ PEAK จะมีการบันทึกบัญชีให้ ซึ่งค่า Default ระบบผูกผังบัญชีให้ดังนี้แยกตามประเภทของเอกสาร ซึ่งหากทางผู้ใช้งานต้องการตั้งค่าการลงผังบัญชีเองสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ตามตัวอย่างนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าตั้งค่า > ตั้งค่านโยบายบัญชี > ตั้งค่าบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ > กดแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 เลือกผูกผังบัญชีได้เลย เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก – จบขั้นตอนตั้งค่าการบันทึกบัญชีใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ …

การออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสาร

การบันทึก รับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม) ในส่วนนี้จะเป็นการได้รับใบเพิ่มหนี้ที่ไม่มีเอกสารอ้างอิงที่สร้างบน NEW PEAK และจะเพิ่มสินค้าเข้าคลังสินค้า ซึ่งจะทางโปรแกรมจะนำไปเพิ่มต้นทุนและสินค้าในล็อตสินค้าที่ได้เลือกระบุวันที่ในใบเพิ่มหนี้นั้น ยกตัวอย่าง การบันทึก รับใบเพิ่มหนี้ไม่อ้างอิงเอกสาร (รับสินค้าเพิ่ม) กิจการมีการซื้อสินค้ากับทางผู้ขายรายหนึ่ง โดยซื้อพัดลม 10 เครื่อง ต่อมาพบว่าผู้ขายให้ส่งพัดลมมา 11 เครื่อง ดังนั้นผู้ขายจึงออกใบเพิ่มหนี้มาให้ เพื่อให้ทางกิจการจ่ายเงินเพิ่มค่าพัดลมอีก 1 เครื่อง โดยในส่วนนี้ทางกิจการไม่ได้บันทึก EXP. …

การออกเอกสารรับใบเพิ่มหนี้แบบอ้างอิงเอกสารเดิม

หากทางกิจการได้รับใบเพิ่มหนี้จากผู้ขาย และมีการรับสินค้าเพิ่มเข้าสต๊อก สามารถบันทึกรับใบเพิ่มหนี้ที่ NEW PEAK โดยมีขั้นตอนดังตอนไปนี้ ตัวอย่างเช่น กิจการมีการรับใบเพิ่มหนี้ จากบันทึกซื้อสินค้าเลขที่ EXP-25650400008 โดยมีการรับสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น– ระบุสาเหตุการเพิ่มหนี้ เป็นอื่นๆ– ระบุคำอธิบายอย่างย่อ คือ ซื้อสินค้ารหัส D00001 เพิ่ม 20 ชิ้น– ระบุว่ามีการรับสินค้าเพิ่ม …

การบันทึกรับใบลดหนี้แบบรับชำระเงินคืน

การบันทึกรับใบลดหนี้แบบอ้างอิงแบบรับชำระเงินคืน สามารถทำขั้นตอนดังนี้ หากทางกิจการได้รับใบลดหนี้จากผู้ขาย โดยมีเอกสารการจ่ายอ้างอิงการรับลดหนี้สามารถบันทึกรับใบลดหนี้ที่ NEW PEAK โดยมีขั้นตอนดังตอนไปนี้ ตัวอย่าง กิจการได้ทำการซื้อสินค้า 10 ชิ้น ราคาหน่วยละ 300 บาท จ่ายชำระเต็มจำนวนแล้วต่อมาได้รับเอกสารรับใบลดหนี้เนื่องจากสินค้าชำรุด และส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขายจำนวน 3 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 300 บาท สามาบันทึกได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : …

การออกใบลดหนี้แบบไม่คืนเงิน แล้วนำมาหักในครั้งต่อไป

เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการออกไปแล้วมีการออกเอกสารใบเสร็จ/ใบกำกับเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นต้องการทำออกใบลดหนี้ แต่ไม่ได้มีการโอนเงินคืนให้กับลูก นำยอดเงินมาเป็นการรับชำระในครั้งต่อไป สามารถทำรายการได้ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการออกใบลดหนี้ที่เอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จนั้นที่ต้องการทำการออกใบลดหนี้ เมื่อกดออกใบลดหนี้แล้ว ระบบจะให้ใส่รายละเอียดสาเหตุของการลดหนี้และการรับคืนสินค้า ซึ่งหากเลือกรับคืนสินค้า สินค้าจะกลับมาเข้าสต็อกให้ค่ะ หลังจากนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงินให้ทำการเลือก ขั้นสูง ติ๊กค่าธรรมเนียมและรายการปรับปรุง ให้เลือกเป็นผังบัญชีที่ไว้สำหรับเป็นเครดิต ทางทีมงานขออนุญาตยกตัวอย่างใช้ผังบัญชีพัก แล้วอนุมัติรายการ -จบขั้นตอนการออกใบลดหนี้- ขั้นตอนการบันทึกรายการออกใบเสร็จ/ใบกำภาษีเพื่อลดยอดที่มีการออกใบลดหนี้ไป ขั้นตอนนี้จะเป็นการออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีหลังจากที่ได้ทำการออกใบลดหนี้ไปแล้ว แล้วมีการขายหรือให้บริการใหม่โดยไม่ได้มีรายรับชำระเป็นเงิน ขั้นที่ตอนที่ 1 …

การออกใบลดหนี้แบบชำระเงินคืน

การออกใบลดหนี้คือการออกเอกสารเพื่อลดหนี้ให้คู่ค้าที่มาซื้อสินค้าหรือบริการกับทางกิจการซึ่งในกรณีที่ออกใบลดหนี้เพื่อชำระเงินคืนสามารถดูตัวอย่างการบันทึกได้ดังนี้ ตัวอย่าง ออกใบแจ้งหนี้ขายเครื่องซักผ้าจำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5000 บาท และลูกค้ามีชำระเงินมาแล้ว ต่อมาลูกค้าแจ้งว่าราคาที่ตกลงกันคือเครื่องละ 4000 บาท ต้องลดหนี้และคืนเงินให้กับทางลูกค้า เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 10000 บาท ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู ” รายรับ “ จากนั้นเลือก ” ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ …

การออกใบลดหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสาร

การออกใบลดหนี้คือการออกเอกสารเพื่อลดหนี้ให้คู่ค้าที่มาซื้อสินค้าหรือบริการกับทางกิจการซึ่งในโปรแกรม PEAK สามารถออกใบลดหนี้โดยไม่อ้างอิงกับเอกสารได้ ในกรณีที่ทางกิจการอาจจะไม่มีเอกสารฝั่งรายได้อ้างอิง หรือว่าแต่ก่อนเคยบันทึกขายหรือยอดยกมาที่หน้าสมุดบัญชีรายวันทั่วไป ตัวอย่าง ยังไม่เคยมีการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินในระบบ หรือ เคยออกใบแจ้งหนี้หลายใบและออกใบเสร็จรับเงินหลายใบ แล้วได้รับสินค้าคืนจากคู่ค้าจำนวน 10 หน่วย ราคาต่อหน่วย 400.00 บาท ซึ่งไม่ทราบว่าสินค้าที่ได้รับคืนเป็นสินค้าของใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเสร็จใบไหนในระบบ ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูรายรับรายรับ > ใบลดหนี้ > …

การออกใบลดหนี้แบบอ้างอิงเอกสาร

การออกใบลดหนี้คือการออกเอกสารเพื่อลดหนี้ให้คู่ค้าที่มาซื้อสินค้าหรือบริการกับทางกิจการ ตัวอย่างเช่น ออกใบแจ้งหนี้ขายสินค้าจำนวน 20 หน่วย ราคาต่อหน่วย 1,500 บาทต่อมามีสินค้าเสียหายต้องลดหนี้พร้อมทั้งรับคืนสินค้าจากลูกค้าจำนวน 5 หน่วย ราคาต่อหน่วย 1,500 บาท ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูใบแจ้งหนี้ เลือกใบแจ้งหนี้ที่เราต้องลดหนี้ กดปุ่มตัวเลือก > ออกใบลดหนี้ ขั้นตอนที่ 2 : ระบุรายละเอียดของเอกสาร …

การออกเอกสารใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงจากเอกสารเดิม

ใบเพิ่มหนี้ หรือ (Debit Note) คือเอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ (ลูกค้า) โดยมีเจตนาที่ต้องการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่ามูลค่าของสินค้าและบริการนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งในโปรแกรม PEAK สามารถออกใบเพิ่มหนี้แบบไม่อ้างอิงเอกสารเดิมได้ ในกรณีที่ทางกิจการอาจจะไม่มีการบันทึกเอกสารใบแจ้งหนี้ไว้ในระบบ หรือทำเป็นยอดยกมาผ่านทางสมุดรายวัน ตัวอย่าง กิจการมีการบันทึกใบแจ้งหนี้ขายโทรศัพท์มือถือให้คู่ค้ารายหนึ่ง เป็นจำนวน 5 เครื่อง ต่อมาพบว่ากิจการนั้นมีการออกใบแจ้งหนี้ไปเพียง 1 ชิ้น ผิดจากที่เคยตกลงกับคู่ค้าไว้ ส่งขาดไป 4 เครื่องจึงทำการออกใบเพิ่มหนี้ใหม่ และส่งสินค้าเพิ่มให้ตรงกับสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าจะขายทั้งหมด 5 …

การออกใบเพิ่มหนี้โดยอ้างอิงจากเอกสารเดิม

ใบเพิ่มหนี้ หรือ (Debit Note) คือเอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ (ลูกค้า) โดยมีเจตนาที่ต้องการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่ามูลค่าของสินค้าและบริการนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นกิจการมีการบันทึกใบแจ้งหนี้ขายโทรศัพท์มือถือให้คู่ค้ารายหนึ่ง เป็นจำนวน 10 เครื่อง ต่อมาพบว่ากิจการนั้นมีการออกใบแจ้งหนี้ผิดจากที่เคยตกลงกับคู่ค้าไว้ จึงทำการออกใบเพิ่มหนี้ใหม่ และส่งสินค้าเพิ่มให้ตรงกับสัญญาที่ตกลงกันไว้ว่าจะขายทั้งหมด 15 เครื่อง ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนูรายรับ > ใบเพิ่มหนี้ > สร้าง ขั้นตอนที่ …