23 October 2021

การลบผังบัญชี (NA003)

ผังบัญชีที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นเองและยังไม่เคยนำผังบัญชีนี้ไปสร้างเอกสาร จะสามารถลบได้ โดยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี > ผังบัญชี > เลือกผังบัญชีที่ต้องการ โดยการกด เครื่องหมาย ” + “ เพื่อแสดงผังบัญชีย่อย ขั้นตอนที่ 2 กดตัวเลือก > กดลบ เมื่อกดลบแล้ว จะมี Pop – up …

วิธีการเพิ่มผังบัญชี (NA001)

วิธีการเพิ่มผังบัญชีสามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี > ผังบัญชี > + เพิ่มบัญชี ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลที่ต้องการ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว กด “เพิ่มบัญชี” -วิธีการเพิ่มผังบัญชี –

การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ (NR043)

การนำเข้าเอกสารใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ ใช้สำหรับการทำรับชำระเงินพร้อมสร้างใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ที่มีในระบบพร้อมกันหลายรายการ หรือนำเข้าด้วยไฟล์ Excel สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูรายรับหรือรายจ่าย > นำเข้ารายการเอกสาร > ใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ > สร้างข้อมูลนำเข้า ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลที่ต้องการที่หน้าสร้างข้อมูลนำเข้า แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนการอ้างอิงใบแจ้งหนี้ สามารถเลือกได้เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่สถานะเป็นค้างชำระเท่านั้นส่วนการสร้างใบเสร็จรับเงิน ระบบจะทำการสร้างใบเสร็จรับเงินโดยอ้างอิงวันที่และจำนวนเงินตามที่รับชำระ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่สร้างมาจ้างใบแจ้งหนี้ จะมีการแสดง Timeline …

วิธีการยกเลิกหรือ Void รายการปรับปรุงยอดสินค้า(NI020)

วิธีการยกเลิกหรือ Void รายการปรับปรุงสินค้า สามารถทำได้ตามตัวอย่างดังนี้ขั้นตอนที่ 1 เลือกสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ Void การปรับยอดสินค้า ขั้นตอนที่ 2 เลือกเคลื่อนไหว >> รายการซื้อขายย้อนหลัง >> เลือกรายการที่ต้องการ Void ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเลือกรายการที่ต้องการแล้ว ให้กด ยกเลิกรายการปรับปรุง …

วิธีการแก้ไขยอดยกมาของสินค้า (NI019)

วิธีการแก้ไขยอดยกมาสินค้าสามารถทำได้ตามตัวอย่างดังนี้ขั้นตอนที่ 1 เลือกสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการแก้ไขยอดยกมา ขั้นตอนที่ 2 เลือกเคลื่อนไหว >> รายการซื้อขายย้อนหลัง >> ตัวเลือก >> ปรับปรุงจำนวนสินค้ายกมา ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดปรับปรุงจำนวนสินค้ายกมาแล้ว จะมี Pop-Up แสดงให้กดปุ่ม ‘แก้ไข’ …

กรณีขายสินทรัพย์ที่มีการคำนวณค่าเสื่อม NEW PEAK (NR042)

กรณีขายสินทรัพย์ที่มีการคำนวณค่าเสื่อมอัตโนมัติไว้ มีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทำรายการหยุดคิดค่าเสื่อมราคาขั้นตอนที่ 2  ขายสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 3 บันทึกขาดทุน/กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ตัวอย่างทางบริษัทได้ทำการซื้อคอมพิวเตอร์มา 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท โดยทำการซื้อสินทรัพย์เมื่อวันที่ 01 ม.ค. 2018 ซึ่งมีการขายสินทรัพย์นี้ในวันที่ 28ก.ย.2021 ในราคา 15,000 …

วิธีการคัดลอกใบสั่งซื้อ NEW PEAK (NE004)

ขั้นตอนการคัดลอกใบสั่งซื้อ สามารถแบ่งการคัดลอกได้ 2 แบบ แบบที่ 1: คัดลอกใบสั่งซื้อกรณีใบสั่งซื้ออยู่สถานะร่าง หรืออนุมัติแล้ว แบบที่ 2: คัดลอกใบสั่งซื้อกรณีที่ใบสั่งซื้ออยู่ในถังขยะ แบบที่ 1: คัดลอกใบสั่งซื้อกรณีใบสั่งซื้ออยู่สถานะร่าง หรืออนุมัติแล้ว มีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูรายจ่าย >> เลือกหัวข้อใบสั่งซื้อ >> เลือกเอกสารใบสั่งซื้อที่ต้องการคัดลอก ขั้นตอนที่ 2 คัดลอกเอกสาร …

การเพิ่มสิทธิ PEAK Board ให้ผู้ใช้งานอื่น (PB004)

การเพิ่มสิทธิ “ดูแลวางแผนและติดตามการออกรายงานกิจการ ระบบ PEAK Board” ให้กับผู้ใช้งานท่านอื่นนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 เป็นผู้ใช้เดิม แต่ต้องการเพิ่มสิทธิการใช้งาน PEAK Board กรณีที่ 2 เป็นผู้ใช้งานใหม่ (ยังไม่เคยชวนเข้ามาในกิจการ) กรณีที่ 1 เป็นผู้ใช้เดิม แต่ต้องการเพิ่มสิทธิการใช้งาน PEAK …

การลงบันทึกลูกค้าชำระเงินมาเกิน(R051)

กรณีที่ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า แล้วทางลูกค้าชำระเงินมาเกิน ซึ่งยอดเงินที่ลูกค้าชำระมาเกิน จะแบ่งได้ 3 กรณี กรณีที่ 1: ไม่มีการคืนเงินให้ลูกค้า รับรู้เป็นรายได้ของกิจการ กรณีที่ 2: ทำการคืนเงินที่ชำระเกินให้ลูกค้า กรณีที่ 3: นำไปลดหนี้ในการชำระเงินครั้งถัดไปของลูกค้า มีขั้นตอนในการทำรายการดังนี้ กรณีที่ 1: ไม่มีการคืนเงินให้ลูกค้า รับรู้เป็นรายได้ของกิจการตัวอย่าง ใบแจ้งหนี้มูลค่า 10,000.00 บาท ลูกค้าชำระเงินมาให้ …

การกดคำนวณต้นทุนขายสินค้า NEW PEAK (NI003)

กรณีที่ระบบบันทึกสินค้าแบบ FIFO ในกิจการที่ทำการซื้อ – ขายปกติ (ไม่ได้เป็นกิจการพรีออเดอร์) ในกรณีที่ทำรายการบันทึกวันที่ขายก่อนวันที่ซื้อสินค้าทำให้ต้นทุนขายที่ระบบบันทึกให้อาจจะไม่ใช่ต้นทุนขายที่เกิดขึ้นจริง ในโปรแกรม PEAK จึงมีปุ่มสำคัญ ชื่อว่า ปุ่ม “คำนวณต้นทุนขายใหม่” เพื่อคำนวณต้นทุนขายใหม่ให้ถูกต้อง  ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูสินค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลือกประเภทสินค้า >> เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อ เคลื่อนไหว …