25 May 2022

บันทึกรับและจ่าย สำหรับประเภทธุรกิจด้านสถานบริการพยาบาล (AA016)

ในกรณีที่กิจการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถานบริการพยาบาล เช่น สถาบันเสริมความงาม, คลินิกทันตกรรม, คลินิกแพทย์ผิวหนัง เป็นต้น แล้วมีการแบ่งรายได้ให้แก่แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ สามารถประยุกต์ใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เพิ่มผังบัญชีที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ เช่น ค่าทำศัลยกรรม และหัตถการต่างๆ ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกรายได้ของกิจการ และแพทย์ของกิจการ ขั้นตอนที่ 3 : บันทึกจ่ายรายได้ให้แก่แพทย์ของกิจการ …

การบันทึกค่าใช้จ่ายต่อจากใบสั่งซื้อ (NE047)

การดึงใบสั่งซื้อมาสร้างบันทึกรายการจ่ายนั้น สถานะของเอกสารใบสั่งซื้อ ต้องอยู่ในสถานะอนุมัติแล้วเท่านั้น หากอยู่ในสถานะร่าง หรือรออนุมัติ จะไม่สามารถดึงใบสั่งซื้อมาสร้างบันทึกรายการจ่ายได้ ขั้นตอนการทำรายการดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูรายจ่าย> ใบสั่งซื้อ> เลือกสถานะอนุมัติแล้ว ขั้นตอนที่ 2: เมื่ออยู่แถบสถานะอนุมัติแล้ว ของใบสั่งซื้อ ให้ทำการเลือก ใบสั่งซื้อที่ต้องการดึงมาสร้างบันทึกรายการจ่าย ตรงคอลัมน์ คำสั่ง ให้เลือก บันทึก ซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ 3: …

การลบสินค้า/บริการที่ยังไม่เคยนำไปสร้างเอกสาร (NI021)

การลบสินค้า/บริการที่ยังไม่เคยนำไปสร้างเอกสาร สามารถทำได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูสินค้า > สินค้า/บริการ > ดูภาพรวม > สินค้า > เลือกสินค้าที่ต้องลบ ขั้นตอนที่ 2 : เลือกตัวเลือก > ลบ ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะแสดงข้อความเพื่อยืนยันการลบสินค้า/บริการ > …

วิธีเพิ่มรูปภาพสินค้า (Add Photo Product) (NI024)

ใน PEAK สามารถเพิ่มรูปสินค้าของกิจการให้ขายราบรื่นขึ้นได้สำหรับกิจการที่ต้องการส่งตัวอย่างภาพลงไปในเอกสารให้กับทางลูกค้าที่ทำการซื้อขายได้ หากต้องการเพิ่มรูปภาพสินค้าสามารถทำได้ตามวิธีดังนี้ 1. เข้าไปที่หน้าเมนูสินค้า >> เลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่มรูปภาพ 2. กดที่ปุ่มตัวเลือก >> แก้ไข และสามารถกดที่ปุ่ม + เพื่อเพิ่มไฟล์รูปภาพของสินค้าได้เลย ใน 1 สินค้าจะสามารถเพิ่มได้สูงสุด 5 รูป ( รับรอง File Jpg, PNG) …

การบันทึกซื้อ – ขายสินค้าแบบนับสต๊อก (NI015)

วิธีการบันทึกซื้อ – ขาย สินค้าแบบนับสต๊อก มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยเบื้องต้นจะยกตัวอย่างเป็นประเภทสินค้า : โทรศัพท์มือถือ การซื้อสินค้าเข้าสต๊อก (จากตัวอย่างขอข้ามเป็นกรณีบันทึกซื้อสินค้าเลย) ขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีการซื้อสินค้า การบันทึกสินค้าให้เข้าไปที่เมนูรายจ่าย > บันทึกซื้อสินค้า > สร้าง เมื่อกดสร้างแล้ว ระบบจะแสดงหน้าสร้างบันทึกซื้อ/ค่าใช้จ่าย ให้ระบุชื่อผู้ขาย/ผู้รับเงิน ระบุวันที่ ขั้นตอนที่ 2 กดเพิ่มสินค้า/บริการ …

การรับชำระที่มีรายการปรับปรุงอื่น (NR064)

การรับชำระจากลูกค้าที่มีรายการปรับปรุงอื่น เช่น มีการรับชำระเกินหรือต่ำไปจากยอดรับเงินจริง ตัวอย่างกิจการมียอดขาย 4,173.00 บาทแบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ยอดขาย 3,900.00 บาท VAT 7% = 293.00 บาท) และลูกค้ามีการชำระเงินมา 5,00.000 บาท ทำให้มียอดรับชำระเกินมา 827.00 บาท ซึ่งไม่ได้ทำการโอนเงินคืน แต่เป็นการนำยอดรับชำระเกินนี้ไปใช้หักในบิลขายครั้งถัดไป ขั้นตอนที่ 1 : …

การพิมพ์รายงานภาษีขายที่เมนูรายรับ (NR048)

การพิมพ์รายงานภาษีขายที่เมนูรายรับเพื่อตรวจสอบรายการก่อนยื่นแบบ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูรายรับ > ใบกำกับภาษีขาย > ดูทั้งหมด ขั้นตอนที่ 2 : เลือก “พิมพ์รายงาน” ขั้นตอนที่ 3 : กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงานภาษีขาย เพื่อเตรียมข้อมูลรายงานภาษีขายออกมาในรูปแบบของไฟล์ Excel ซึ่งก่อนกด “พิมพ์รายงาน” สามารถเลือกได้ว่าต้องการแสดงข้อมูลในรูปแบบใดบนไฟล์ Excel …

การยกเลิกเอกสารที่ Import ทั้งหมด(NP013)

เมื่อมีการ Import เอกสารเข้าไปแล้ว แต่เอกสารที่ Import ข้อมูลผิด ต้องการยกเลิกออกทั้งหมด สามารถทำได้ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าที่รายรับหรือรายจ่าย > นำเข้าเอกสาร ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเอกสารที่ต้องการยกเลิก ขั้นตอนที่ 3 : กดตัวเลือก > ยกเลิกเอกสารทั้งหมด ขั้นตอนที่ …

วิธีการส่งรูปเข้า PEAK ผ่าน LINE (LP003)

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ได้พัฒนา feature ให้เชื่อมต่อผ่าน LINE เพื่อให้คุณสามารถส่ง รูปเข้าเมนูคลังเอกสาร ใน New PEAK ได้ โดยผู้ใช้งานต้อง add LINE มาที่ @PEAKConnect หรือแสกนคิวอาร์โค้ดตามรูปด้านล่างหรือในโปรแกรม PEAK ก่อน @peakconnect เมื่อ add LINE เรียบร้อยแล้ว …

การเปลี่ยนกิจการใน Line @PEAKConnect (LP002)

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ได้พัฒนา feature ให้เชื่อมต่อผ่าน LINE เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนกิจการได้ภายหลังจากเข้าใช้งานในกิจการอื่นก่อนหน้า เพื่อส่งรูปเข้าเมนูคลังเอกสาร ใน New PEAK บันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย และดูสรุปยอดเงินคงเหลือและกำไรขาดทุนของกิจการได้ โดยผู้ใช้งานต้อง add LINE มาที่ @PEAKConnect หรือแสกนคิวอาร์โค้ดตามรูปด้านล่างหรือในโปรแกรม PEAK ก่อน @peakconnect เมื่อ add LINE …