30 September 2022

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.95

New Features New PEAK หน้า Online View เพิ่มฟังก์ชัน ตั้งค่ารูปแบบเอกสาร และเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษร New PEAK การสร้างใบเสร็จรับเงิน จากไฟล์ Shopee เพิ่มตัวเลือกวันที่ คำสั่งซื้อ New PEAK ทำให้ e-Tax Invoice สามารถกดส่งเอกสารใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ PEAK Tax …

พิมพ์รายงานสินค้ารายตัว New PEAK

วิธีการดูรายงานสินค้ารายตัวเพื่อดูรายการซื้อ-ขายของแต่ละรายการสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าที่เมนูสินค้า > สินค้า/บริการ > ดูภาพรวม > เลือกประเภทสินค้าหรือบริการ > เลือกรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 : เลือก เคลื่อนไหว > กดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3 : ระบุช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า > …

PR

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565.โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันในหลายมิติ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดการจ้างงาน ยกระดับการบริหารงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลในทุกแขนง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี PEAK เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย …

PR

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการหารือและร่างข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้. ด้านการเรียนและการสอน สาขาวิชาการบัญชี ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ …

สมาชิก LINE Family Club รับสิทธิพิเศษจาก PEAK 3 ต่อ

LINE Family Club คือ คลับความสุขของคนทำธุรกิจ เราคัดสรรและรวบรวมสิทธิประโยชน์ให้ธุรกิจที่ใช้ LINE Official Account เพื่อเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมและสิทธิพิเศษที่ช่วยเพิ่มความรู้ เพิ่มกำไร เพิ่มความสุขให้ธุรกิจคุณโตไปด้วยกัน สิทธิพิเศษต่างๆ ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับระดับของแต่ละสมาชิก โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สมาชิกระดับ Welcome   สมาชิกระดับ Green   สมาชิกระดับ …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.94

New Features New PEAK ตั้งค่าการแสดง QR Code ชำระเงินในหน้าเอกสาร New PEAK เพิ่มช่องอ้างอิงเอกสาร แยกออกจาก การอ้างอิงในระบบ New PEAK เพิ่มฟังก์ชันเปรียบเทียบช่วงเวลาที่เมนูบัญชี New PEAK เพิ่มฟังก์ชันการสร้างเอกสารอัตโนมัติแบบรายปี PEAK Payroll เพิ่มฟังก์ชันการแสดงความคิดเห็น Update PEAK ป้องกันการสร้างหรือยกเลิกใบกำกับภาษีซื้อในช่วงเวลาที่ล็อกข้อมูล …

สร้างใบรวมจ่าย (CPN001)

การสร้างใบรวมจ่ายในระบบ PEAK คือ การนำบันทึกรายการจ่ายหลายๆใบ ที่ยังไม่มีการชำระเงิน มาทำการสร้างใบรวมจ่าย เพื่อทำการชำระเงินให้กับคู่ค้า ซึ่งฟังก์ชันใบรวมจ่ายของระบบ PEAK สกุลเงินของเอกสารต้องเป็นสกุลเงินเดียวกัน ไม่สามารถสร้างใบรวมจ่ายที่มีสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศได้ วิธีการสร้างใบรวมจ่าย มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้ารายจ่าย >> ใบรวมจ่าย >> กดปุ่ม สร้าง ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนเลือกเอกสาร ทำการระบุข้อมูลดังนี้ …

ลูกหนี้ค้างนานจัดการอย่างไร

ในการขายสินค้า การให้เครดิตแก่ลูกค้าช่วยสร้างยอดขายให้กิจการเพิ่มขึ้น ในขณะที่ลูกค้าก็ได้รับสินค้าและได้รับเครดิตทำให้มีสภาพคล่อง มีเงินหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินกิจการ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้การดำเนินธุรกิจขาดสภาพคล่องอย่างมาก ลูกค้าไม่สามารถจ่ายชำระเงินได้ ผู้ขายไม่ได้รับการชำระเงินภายในระยะเวลาที่ตกลงให้เครดิตแก่ลูกค้า บางครั้งถูกยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไปเป็นเวลานาน กิจการจะมีแนวทางในการจัดการกับลูกหนี้ที่ค้างนานได้อย่างไรมาติดตามกันในบทความนี้ ลูกหนี้ค้างนานคืออะไร ลูกหนี้ค้างนาน หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชำระหนี้เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับเครดิตจากกิจการ ซึ่งโดยปกติลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการดำเนินการค้าปกติของธุรกิจ โดยมีการให้เครดิตแก่ลูกค้าในการนำสินค้าไปใช้ก่อน แต่รับชำระเงินในภายหลัง ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันเรียกว่า ระยะเวลาการให้เครดิตเทอม เช่น 15 วัน 30 วัน …

เช็กลิสต์เรื่องต้องรู้ ภาษีนิติบุคคลครึ่งปี

กิจการที่มีรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคมมีกำหนดต้องยื่นแบบภ.ง.ด.51 ภายใน 31 สิงหาคมของทุกปี เพื่อเป็นการทบทวนเรื่องของภาษีนิติบุคคลครึ่งปีก่อนถึงกำหนดการยื่นภาษี ผู้ประกอบการต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง มาติดตามเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องรู้กันในบทความนี้ ภ.ง.ด.51 คืออะไร ภ.ง.ด.51 เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีหรือรอบ 6 เดือน โดยกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภายในระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี  ยกตัวอย่างเช่น ถ้ากิจการมีรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.93

New Features New PEAK ฟังก์ชันการเลือกช่วงเวลาสำหรับการดูสมุดรายวัน New PEAK เพิ่มฟังก์ชันการซ่อนข้อความ “ใบกำกับภาษี” บน Online View New PEAK เพิ่มฟังก์ชันการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ บน Online View New PEAK กิจกรรม PEAK Mission สอนการใช้งานเริ่มต้น สำหรับกิจการที่สร้างใหม่ …