27 September 2023
PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี มุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาว่าที่นักบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา PEAK ได้มีโอกาสร่วมมือกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ การบรรยายนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพด้วย PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยนักศึกษาได้มีการทดลองปฏิบัติใช้งานจริง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความเข้าใจในการทำงานด้านบัญชีอย่างแท้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดสู่การทำงานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แวดวงวิชาชีพบัญชีได้ต่อไป

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้างศักยภาพว่าที่นักบัญชีรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์แก่นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีในรายวิชา AC314 Accounting Information Systemโดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยมีเนื้อหาการบรรยายเป็นการถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เช่น การสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การออกเอกสารบัญชีต่างๆ การออกงบการเงินและรายงานทางบัญชี เป็นต้น นักศึกษาสามารถนำความรู้ในการใช้งานโปรแกรมบัญชีไปพัฒนาการทำงานในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่แวดวงวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เสริมศักยภาพว่าที่นักบัญชีรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้กับนักศึกษาสาขาบัญชี ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยมีคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Tranformation Specialist เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้. โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ การสร้างและตั้งค่ากิจการ ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญต่างๆ …

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เสริมศักยภาพว่าที่นักบัญชีรุ่นใหม่

PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้กับนักศึกษาสาขาบัญชี ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 โดยมีคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ผ่านช่องทาง Online. โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ การสร้างและตั้งค่ากิจการ ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนมีการวัดระดับความรู้ PEAK Advisor Basic …