30 September 2022
PR

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565.โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันในหลายมิติ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดการจ้างงาน ยกระดับการบริหารงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลในทุกแขนง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี PEAK เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย …

PR

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการหารือและร่างข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้. ด้านการเรียนและการสอน สาขาวิชาการบัญชี ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ …

PR

PEAK ผนึกกำลังกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสำหรับโลกธุรกิจแห่งอนาคต

คุณภีม เพชรเกตุ   ผู้ก่อตั้งโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK  และรศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สำหรับขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการให้สิทธิ์การใช้งาน การอบรมการใช้งาน การตอบคำถามและให้ข้อมูลทางเทคนิค ตลอดจนการแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัท สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ และการนำไปช่วยเหลือสังคม เช่น กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน สตาร์ตอัพ …