27 September 2023

การพิมพ์รายงานสินทรัพย์เฉพาะกลุ่ม

หากกิจการต้องการพิมพ์รายงานสินทรัพย์เฉพาะกลุ่มสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้วิธีการเข้าดู ขั้นตอนที่ 1: คลิกที่หน้าทะเบียนสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3: เลือกข้อมูลสรุปตามกลุ่ม > กำหนดกลุ่มสินทรัพย์ที่ต้องการ > เลือกวันที่ที่ต้องการพิมพ์รายงานสินทรัพย์ > พิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 4 : ระบุประเภทการดาวน์โหลดจากนั้น คลิก “ดาวน์โหลด” ตัวอย่างรายงานสินทรัพย์เฉพาะกลุ่ม – จบขั้นตอนวิธีการพิมพ์รายงานกลุ่มสินทรัพย์ข้อมูลรายตัว …

การพิมพ์รายงานกลุ่มสินทรัพย์ข้อมูลรายตัว

การพิมพ์รายงานกลุ่มสินทรัพย์ข้อมูลรายตัว มีข้นตอนการพิมพ์รายงานดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: คลิกที่หน้าทะเบียนสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3: เลือกข้อมูลรายตัว, ระบุประเภทสิ้นงวดที่ต้องการดึงข้อมูลสินทรัพย์และกดปุ่มพิมพ์รายงาน – จบขั้นตอนวิธีการพิมพ์รายงานกลุ่มสินทรัพย์ข้อมูลรายตัว –

การขายสินทรัพย์

ขั้นตอนขายสินทรัพย์สามารถเข้าทำได้หลายวิธีดังนี้ วิธีที่ 1 เข้าที่ PEAK Asset เมนูทะเบียนสินทรัพย์ >> เลือกกลุ่มสินทรัพย์ >> เลือกสินทรัพย์ >>ทำรายการ >> ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้)วิธีที่ 2 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ >> สร้างใบแจ้งหนี้ขายสินทรัพย์ (กรณีขายเชื่อหรือตั้งลูกหนี้)วิธีที่ 3 เข้าที่เมนูรายรับ >> …

การบันทึกสินทรัพย์ยกมา

ก่อนจะทำการบันทึกสินทรัพย์ยกมา ต้องมีการเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์เป็นฐานข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย (วิธีการเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์) ขั้นตอนการบันทึกสินทรัพย์ยกมา สามารถทำได้ 2 วิธีวิธีที่ 1: การบันทึกสินทรัพย์ทีละรายการวิธีที่ 2: การ Import Excel บันทึกสินทรัพย์ยกมา เมื่อบันทึกสินทรัพย์ยกมาที่ PEAK Asset แล้ว ให้ทำการบันทึกสินทรัพย์ยกมาที่สมุดรายวันอีกครั้ง เพื่อให้งบการเงินมีการแสดงยอดสินทรัพย์ยกมา สามารถดูวิธีการบันทึกสินทรัพย์ยกมาได้ ที่นี่ (คลิ๊กคำว่าที่นี่) วิธีที่ 1: …

การเข้า PEAK Asset

ระบบใหม่ PEAK Asset ที่จะมาช่วยนักบัญชี ดูสินทรัพย์ของกิจการ ควบคุมการรับเข้ารับออก สรุปรายการมูลค่าสินทรัพย์ที่มี และคำนวณค่าเสื่อมราคาทางบัญชี พร้อมลงบันทึกบัญชีอัตโนมัติ หรือสามารถทำเป็นทะเบียนคุมสินทรัพย์แต่ละรายการ แนบไฟล์ภาพ เพื่อใช้ตรวจนับยอดคงเหลือให้ตรงกับทะเบียน ป้องกันสินทรัพย์สูญหายภายในกิจการ ขั้นตอนการเข้าใช้งาน PEAK Asset ให้ทำการกดปุ่ม Application Center เลือก PEAK Assetระบบจะทำการเปิด Tab Browser ใหม่ …

การพิมพ์รายงานการซื้อสินทรัพย์

หากต้องการรายงานหรือข้อมูลการซื้อสินทรัพย์ออกมาเป็นไฟล์ Excel สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนู รายจ่าย > ซื้อสินทรัพย์ > ดูทั้งหมด หลังจากนั้นให้กดพิมพ์รายงาน แล้วกำหนด วันที่ จากวันที่ ถึงวันที่ หากต้องให้รายงานรายซื้อสินค้า แสดงข้อมูลทุกรายการแบบละเอียด ให้ทำการติ๊กถูกช่องแสดงข้อมูลทุกรายการ แล้วทำการกดปุ่มพิมพ์รายงาน หลังจากนั้นเอกสารจะออกมาในรูปแบบ Excel เมื่อกดปุ่มพิมพ์รายงานจะมี Popup …

วิธีซื้อสินทรัพย์ (PA004)

การบันทึกซื้ัอสินทรัพย์จะสามารถบันทึกซื้อสินทรัพย์ได้ 2 วิธี คือวิธีที่ 1. เข้าที่ PEAK Assetวิธีที่ 2. เข้าที่เมนูรายจ่าย >> ซื้อสินทรัพย์ วิธีที่ 1 เข้าที่มุมบนขวาของกิจการ และเลือกที่ PEAK Asset เลือกหัวข้อซื้อสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 1.1 เมื่อกดที่ซื้อสินทรัพย์แล้วระบบจะลิงก์ไปที่หน้า New PEAK เพื่อสร้างเอกสารซื้อสินทรัพย์ …

การสร้างกลุ่มสินทรัพย์

ขั้นตอนการเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์ สามารถทำได้ 2 วิธี วิธีที่ 1: การเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์รายกลุ่มวิธีที่ 2: การ Import Excel เพิ่มกลุ่มสินทรัพย์ วิธีที่ 1: การเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์รายกลุ่ม วิธีการนี้จะเป็นการเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์ทีละรายการ เพื่อใช้เป็นรายการสำหรับทำการซื้อหรือบันทึกสินทรัพย์ยกมา มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1.1.: เข้าที่ PEAK Asset เลือกเมนูทะเบียนสินทรัพย์ เลือกทะเบียนสินทรัพย์ …