27 September 2023
Workshop มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพทางด้านบัญชี ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

#PEAK#ผู้นำนวัตกรรมบัญชี มุ่งมั่นในการร่วมพัฒนาว่าที่นักบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล.เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี PEAK ได้รับเกียรติร่วมถ่ายทอดความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพนักบัญชียุคดิจิทัลด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK โดยมีคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant ของ PEAK เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

โดยบรรยายและถ่ายทอดความรู้การทำบัญชีในยุคดิจิทัลด้วย PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการ เช่น การเจาะลึกการใช้งานฟีเจอร์ การสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การออกเอกสารทางบัญชี การออกงบการเงินและรายงานทางบัญชี เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัด Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติใช้งานจริงในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น การสร้างเอกสารรายการค้า การบันทึกรายรับรายจ่าย การออกงบการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากสถาบันอุดมศึกษาใดสนใจให้ PEAK เข้าไปร่วมแบ่งปันความรู้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้ที่ [email protected]

วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสอบถามประเด็นที่สงสัย
วิทยากรจาก PEAK ตอบข้อสงสัยจากผู้สัมมนา
ผู้เข้าร่วมสัมมนา