9 August 2022

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.90

New Features

 • New PEAK ฟังก์ชันใส่กลุ่มจัดประเภท ปันส่วนเป็นจำนวนเงิน
 • New PEAK ปุ่มคืนค่าเริ่มต้นที่หน้าแก้ไขเอกสาร Online View
 • New PEAK รายงานการซื้อขายสินค้ารายตัว
 • New PEAK การแสดงตัวอย่างภาพไฟล์แนบ
 • PEAK Tax ฟังก์ชันการใส่ข้อมูลอ้างอิง และแสดงผลที่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

Update

 • New PEAK ซ่อนการแสดงตัวเลือกภาษี 0% ที่ฝั่งเอกสารรายจ่าย
 • New PEAK เพิ่มปุ่มย้อนหลังและถัดไปที่ตารางเอกสาร
 • New PEAK ป้องกันการสร้างเอกสารสำหรับผู้ไม่มีสิทธิที่เมนู เอกสารรายเดือน (Recurring) และคลังเอกสาร (File Vault)
 • PEAK เพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลให้ไวขึ้นที่หน้างบการเงิน และการสร้างแบบ ภ.พ.30
 • PEAK ป้องกันการเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่สินทรัพย์ถาวร

Bug Fix

 • แก้ไขค่าเสื่อมราคาไม่แสดงผลใน Dashboard คุณจ่ายให้ใครมากที่สุด
 • แก้ไขหน้าปฏิทินเมนูการเงินแสดงข้อมูลเงินเข้าออกซ้ำ
 • แก้ไขการออก Text File ที่ PEAK Tax ไม่แสดงคำนำหน้า บริษัทมหาชน
 • ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

แนะนำ Highlight New Features

New PEAK ฟังก์ชันใส่กลุ่มจัดประเภท ปันส่วนเป็นจำนวนเงิน
เพื่อช่วยให้กิจการสามารถแบ่งกลุ่มจัดประเภท ได้ตามจำนวนเงินที่ใช้จริงสำหรับรายได้ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ

 • ที่หน้าเอกสารจะมีไอคอนกลุ่มจัดประเภทกดเพื่อใส่ข้อมูลเอกสาร ซึ่งแต่ละสีจะมีความหมายดังนี้
  1. สีน้ำเงิน = รายการที่ใส่ปันส่วนรายตัวถูกต้องแล้ว
  2. สีเทา = รายการที่ไม่ใส่ปันส่วนรายบัญชี
  3. สีแดง = รายการที่ใส่ปันส่วนรายตัวผิด
ไอคอนสำหรับใส่ปันส่วนกลุ่มจัดประเภทรายตัว
 • ที่หน้าปันส่วน จะมีให้ใส่รูปแบบที่ต้องการปันส่วน เป็นจำนวนเงิน หรือเป็นเปอร์เซ็นต์
 • หากใส่เป็นจำนวนเงิน ผู้ใช้งานจะต้องใส่จำนวนเงินปันส่วนเท่ากับมูลค่ารายการหลังหักส่วนลด
หน้าต่างแสดงการปันส่วน

New PEAK ปุ่มคืนค่าเริ่มต้นที่หน้าแก้ไขเอกสาร Online View
สำหรับกิจการที่ต้องการคืนค่าเอกสารให้กลับเป็นตามที่ระบบเริ่มต้นไว้

 • ที่หน้าเอกสาร > พิมพ์ > แก้ไข
 • เมื่อกดปุ่มคืนค่าเริ่มต้น ระบบจะแสดงหน้าตาเอกสาร ด้วยรูปแบบที่ระบบตั้งค่าไว้ให้ตั้งแต่แรก หากต้องการใช้งานให้กดที่ปุ่ม บันทึก
ปุ่มคืนค่าเริ่มต้นที่เอกสาร Online View

New PEAK รายงานการซื้อขายสินค้ารายตัว
รายงานสำหรับแสดงรายการเคลื่อนไหวการซื้อ-ขายของสินค้าแต่ละรายการ

 • เมนูสินค้า > สินค้า > Tab เคลื่อนไหว > พิมพ์รายงาน
 • เลือกช่วงเวลาที่ต้องการออกรายงานและกดพิมพ์
ปุ่มพิมพ์รายงานการซื้อขายสินค้า

New PEAK การแสดงตัวอย่างภาพไฟล์แนบ
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูไฟล์ที่แนบในเอกสารได้สะดวกยิ่งขึ้น

 • ที่ไฟล์แนบเอกสารหากต้องการดูตัวอย่างภาพไฟล์แบบเต็ม ให้กดคลิกที่ชื่อไฟล์
ไฟล์แนบที่เอกสาร
 • ระบบจะแสดงตัวอย่างไฟล์ ที่หน้านี้ผู้ใช้งานสามารถ เคลื่อนไหวดูรายละเอียดได้ผ่านเมาส์ หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ปุ่มเมนูขวาล่าง
ตัวอย่างการแสดงไฟล์แนบ

PEAK Tax ฟังก์ชันการใส่ข้อมูลอ้างอิง และแสดงผลที่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
สำหรับกิจการที่ใช้ PEAK Tax และต้องการใส่ข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้คุมภายในกิจการ

 • เมนูหัก ณ ที่จ่าย > สร้างหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
 • ระบบจะมีให้ใส่ข้อมูลอ้างอิง 1 และ อ้างอิง 2
ที่ใส่ข้อมูลอ้างอิงในใบหัก ณ ที่จ่าย
 • ข้อมูลอ้างอิงที่ถูกใส่ จะมาแสดงอยู่ที่หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย เป็นตัวอย่างก่อนพิมพ์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเปิดหรือปิดในส่วนนี้ได้ ที่ปุ่มแก้ไขด้านขวาบน
ตัวอย่างการแสดงข้อมูลอ้างอิงใบหัก ณ ที่จ่าย

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK