3 December 2023

การพิมพ์รายงานใบรวมจ่าย

ขั้นตอนและวิธีการการสั่งพิมพ์รายงานใบรวมจ่าย ออกเป็นไฟล์ Excel สามารถทำตามวิธีและขั้นตอนได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เมนู รายจ่าย > ใบรวมจ่าย > ดูทั้งหมด หลังจากนั้นให้กดพิมพ์รายงาน แล้วกำหนด วันที่ จากวันที่ ถึงวันที่ หากต้องให้รายงานใบรวมจ่ายแสดงข้อมูลทุกรายการแบบละเอียด ให้ทำการติ๊กถูกช่องแสดงข้อมูลทุกรายการ แล้วทำการกดปุ่มพิมพ์รายงาน หลังจากนั้นเอกสารจะออกมาในรูปแบบ Excel เมื่อกดปุ่มพิมพ์รายงานจะมี Popup ขึ้นให้ระบุว่าต้องการดาวน์โหลด …

การพิมพ์รายงานภาษีซื้อที่เมนูรายจ่าย

การพิมพ์รายงานภาษีซื้อที่เมนูรายจ่ายเพื่อตรวจสอบรายการก่อนยื่นแบบ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูรายจ่าย > ใบกำกับภาษีซื้อ > ดูทั้งหมด ขั้นตอนที่ 2 : เลือกคำว่า “พิมพ์รายงาน” ขั้นตอนที่ 3 : กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงานภาษีซื้อ เพื่อเตรียมข้อมูลรายงานภาษีซื้อออกมาในรูปแบบของไฟล์ Excel ซึ่งก่อนกด “พิมพ์รายงาน” สามารถเลือกได้ว่าต้องการแสดงข้อมูลในรูปแบบใดบนไฟล์ Excel …

การพิมพ์รายงานรายจ่าย

ขั้นตอนและวิธีการการสั่งพิมพ์รายงานรายจ่าย ออกเป็นไฟล์ Excel สามารถทำตามวิธีและขั้นตอนได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เมนู รายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > ดูทั้งหมด หลังจากนั้นให้กดพิมพ์รายงาน แล้วกำหนด วันที่ จากวันที่ ถึงวันที่ หากต้องให้รายงานรายจ่ายแสดงข้อมูลทุกรายการแบบละเอียด ให้ทำการติ๊กถูกช่องแสดงข้อมูลทุกรายการ แล้วทำการกดปุ่มพิมพ์รายงาน หลังจากนั้นเอกสารจะออกมาในรูปแบบ Excel เมื่อกดปุ่มพิมพ์รายงานจะมี Popup ขึ้นให้ระบุว่าต้องการดาวน์โหลด …

พิมพ์รายงานสินค้ารายตัว New PEAK

วิธีการดูรายงานสินค้ารายตัวเพื่อดูรายการซื้อ-ขายของแต่ละรายการสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าที่เมนูสินค้า > สินค้า/บริการ > ดูภาพรวม > เลือกประเภทสินค้าหรือบริการ > เลือกรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 : เลือก เคลื่อนไหว > กดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3 : ระบุช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า > …

การพิมพ์รายงานภาษีขายที่เมนูรายรับ

การพิมพ์รายงานภาษีขายที่เมนูรายรับเพื่อตรวจสอบรายการก่อนยื่นแบบ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูรายรับ > ใบกำกับภาษีขาย > ดูทั้งหมด ขั้นตอนที่ 2 : เลือก “พิมพ์รายงาน” ขั้นตอนที่ 3 : กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงานภาษีขาย เพื่อเตรียมข้อมูลรายงานภาษีขายออกมาในรูปแบบของไฟล์ Excel ซึ่งก่อนกด “พิมพ์รายงาน” สามารถเลือกได้ว่าต้องการแสดงข้อมูลในรูปแบบใดบนไฟล์ Excel …

การพิมพ์รายงานงบกำไรขาดทุน

ขั้นตอนการพิมพ์รายงานงบกำไรขาดทุน มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูบัญชี > งบกำไรขาดทุน ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3: จะมี Popup ขึ้นมาให้เลือกระบุข้อมูลดังนี้ แบบง่าย แบบเต็ม – ระบุช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงานงบกำไรขาดทุน– +เพิ่มเปรียบเทียบ หมายถึง เพิ่มช่วงเวลาเปรียบเทียบข้อมูล– แสดงผลรวม หมายถึง หากมีการเรียกดูงบกำไรขาดทุนหลายงวดจะมีช่องที่แสดงยอดรวมของแต่ละรายการทุก …

การพิมพ์งบแสดงฐานะการเงิน

ขั้นตอนการพิมพ์รายงานงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูบัญชี > งบแสดงฐานะการเงิน ขั้นตอนที่ 2 : กดปุ่มพิมพ์รายงาน จะมี Popup ขึ้นมาให้เลือกระบุข้อมูลดังนี้ แบบง่าย แบบเต็ม – ระบุช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงานงบแสดงฐานะการเงิน– +เพิ่มเปรียบเทียบ หมายถึง เพิ่มช่วงเวลาเปรียบเทียบข้อมูลมากกว่า 1 งวดบัญชี– แสดงสัดส่วนรวมต่อรายได้รวม …

การพิมพ์รายงานงบทดลอง

ขั้นตอนการพิมพ์รายงานงบทดลอง มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูบัญชี > งบทดลอง ขั้นตอนที่ 2 : กดปุ่มพิมพ์รายงานจะมี Popup ขึ้นมาให้เลือกระบุข้อมูลดังนี้ ก่อนปิดรายได้ค่าใช้จ่าย หลังปิดรายได้ค่าใช้จ่าย เคลื่อนไหวรายเดือน ยอดสรุปเคลื่อนไหวรายเดือน – ระบุช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงานงบทดลอง – แสดงผังบัญชีย่อย หมายถึง – จากนั้นกดปุ่ม …

การพิมพ์รายงานบัญชีแยกประเภท

ขั้นตอนการพิมพ์รายงานบัญชีแยกประเภท มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูบัญชี > บัญชีแยกประเภท ขั้นตอนที่ 2 : กดปุ่มพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3 : จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้เลือกรูปแบบรายงานที่ต้องการดาวน์โหลด รูปแบบที่ 1 รายงานทุกบัญชี : ระบบจะดึงข้อมูลทุกผังบัญชีมาแสดงในรายงานตามช่วงเวลาที่กำหนด และสามารถติ๊กแสดงบัญชีย่อยได้ จากนั้นกดพิมพ์รายงาน …

การพิมพ์รายงานสมุดรายวัน

ขั้นตอนการพิมพ์รายงานสมุดรายวัน มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูบัญชี > บัญชีรายวัน > ดูภาพรวม ขั้นตอนที่ 2 : กดปุ่มพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3 : จะมี Popup ขึ้นมา ให้ระบุวันช่วงเวลาและสมุดบัญชีที่ต้องการจะพิมพ์รายงาน จากนั้นกดปุ่มพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 4 : …