17 April 2021

สร้างใบลดหนี้ ครั้งที่ 2 (Credit Note) (R022)

วิธีการออกใบลดหนี้ครั้งที่ 2 จากใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ การระบุสาเหตุของการลดจะต้องระบุรูปแบบการออกใบลดหนี้ให้เป็นรูปเดียวกันกับใบแรกเท่านั้น คือใบแรกเลือกรูปแบบแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลง เอกสารใบที่ 2 ก็ต้องเลือกรูปแบบที่เป็นแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น จะเลือกรูปแบบแสดงยอดที่ถูกต้องไม่ได้ ขั้นตอนและวิธีการสามารถดูได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ที่เราต้องการออกใบลดหนี้  แล้วกดออกใบลดหนี้ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกดสร้างใบลดหนี้แล้ว ระบบจะให้ระบุสาเหตุของการออกใบลดหนี้ ในขั้นตอนนี้ ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดกำหนดสาเหตุเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการลดหนี้ ติ๊กหน้ารหัสสินค้าว่าต้องการลดหนี้สินค้าชนิดใด …

ยกเลิกใบวางบิล (R025)

Case 1: ยกเลิกใบวางบิลที่ยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน การสร้างเอกสารใบวางบิลที่ได้ทำรายการดึงข้อมูลใบแจ้งหนี้มาสร้างเอกสาร และต้องการยกเลิกหรือ Void ใบวางบิลออก เอกสารต้องยังไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน สามารถทำรายการได้ดังนี้ ขั้นตอนการ Void ใบวางบิล ให้เข้าไปที่เอกสารใบวางบิล >> กดที่ตัวเลือก >> Void  Case 2: Void ใบวางบิลที่การออกใบเสร็จรับเงินแล้ว เอกสารใบวางบิลที่มีการสร้างไว้และมีการออกใบเสร็จรับเงินไปแล้ว หากต้องการ Void ใบวางบิล …

สร้างใบวางบิล แบบแบ่งชำระ (Billing Note Partial payment) (R024)

การสร้างเอกสารใบวางบิล จะเป็นการสร้างเอกสารที่ดึงรายการตั้งหนี้ไว้มาสร้างเอกสาร สามารถดึงรายการมากกว่า 1 รายการเพื่อดึงมาสร้างใบวางบิลและใน 1 ใบวางบิลจะสามารถออกเอกสารใบเสร็จได้ 1 ใบเท่านั้น สามารถทำรายการตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าหน้ารายรับ>> ใบวางบิล>> สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : ให้ทำการเลือกผู้ติดต่อที่ต้องการทำรายการใบวางบิล หลังจากนั้นให้กดติ๊กหน้ารายการ IV ที่ต้องการสร้างใบวางบิล แล้วกด สร้าง ขั้นตอนที่ …

สร้างใบวางบิล (Create Billing Note) (R023)

การสร้างใบวางบิลเป็นการดึงเอกสารใบแจ้งหนี้ที่เราได้ทำการสร้างไว้หลายๆ  ใบเพื่อดึงมา สร้างเอกสารใบวางบิลเพื่อรับชำระเงินพร้อมกันหลายๆในแจ้งหนี้ และออกใบเสร็จรับเงิน สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1  ไปที่รายรับ >> ใบวางบิล >>  สร้าง ขั้นตอนที่ 2  กดเลือกผู้ติดต่อ ที่ต้องการสร้างใบวางบิล เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการวางบิล หลังจากนั้นให้กดสร้าง ขั้นตอนที่ 3  ในส่วนนี้ สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการวางบิลได้ ระบบจะระบุเป็นจำนวนเงินที่ยังเหลือต้องชำระของใบแจ้งหนี้นั้นๆ แล้วกดอนุมัติรายการ ขั้นตอนที่ …

สร้างใบลดหนี้แบบไม่คืนเงิน แล้วนำมาหักในครั้งต่อไป (R027)

เมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการออกไป และมีการออกเอกสารใบเสร็จ/ใบกำกับเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นต้องการออกใบลดหนี้ แต่ไม่ได้มีการโอนเงินคืนให้กับลูกค้า เพราะจะนำยอดเงินมาเป็นการรับชำระในครั้งต่อไป สามารถทำรายการได้ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ ออกใบลดหนี้ที่เอกสารใบเสร็จ เมื่อกดออกใบลดหนี้แล้ว ระบบจะให้ใส่รายละเอียดและคำอธิบายในการลดหนี้ หลังจากนั้นให้กดถัดไป หลังจากนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการคืนเงินให้ทำการเลือกช่องทางการคืนเงินโดยกดที่เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุงอื่น ให้เลือกเป็นบัญชีพัก แล้วอนุมัตรายการ ออกใบเสร็จ/ใบกำภาษีเพื่อลดยอดที่มีการออกใบลดหนี้ไป ขั้นตอนนี้จะเป็นการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีหลังจากที่ได้ทำการออกใบลดหนี้ไปแล้ว แล้วมีการขายหรือให้บริการใหม่โดยไม่ได้มีรายรับชำระเป็นเงิน ขั้นที่ตอนที่ 1 เมื่อสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว ตรงช่องทางการเงิน ให้ทำการเลือกช่องทางเดียวกันกับที่เราออกใบลดหนี้ไว้ แล้วอนุมัติรายการ เมื่อเข้าทำการตรวจสอบการลงข้อมูลที่หน้า GL ข้อมูลจะทำการล้างกันให้ …

สร้างใบส่งของชั่วคราว (Temporary Delivery Note) (R046)

ใบส่งของชั่วคราว สามารถทำการสร้างเอกสารได้ที่หน้าใบเสนอราคา  ในส่วนของการเอกสารในหน้าใบเสนอราคาระบบจะยังไม่ทำการตัดสต๊อกสินค้า และยังไม่บันทึกบัญชี   สามารถทำตามตัวอย่างได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้า รายรับ >> ใบเสนอราคา >> สร้าง ขั้นตอนที่ 2  เมื่อกดสร้างแล้ว ให้ทำการใส่ข้อมูลต่างๆ ในส่วนนี้จะต้องเป็นสินค้าเท่านั้นจึงจะสามารถสั่งพิมพ์ใบส่งของชั่วคราวได้ เมื่อใส่รายละเอียดครบแล้วให้กดอนุมัติรายการ ข้ันตอนที่ 3 เมื่ออนุมัติรายการแล้ว ให้กดพิมพ์เอกสารแล้วเลือกพิมพ์ใบส่งของชั่วคราว ติดตามความรู้จาก …

บันทึกเงินประกันผลงาน ที่ถูกลูกค้าหักไว้ (Retention deposit) (R047)

สำหรับธุรกิจงานก่อสร้างหรือธุรกิจอื่นที่กิจการถูกหักเงินประกันผลงานจากลูกค้าเอาไว้ ในส่วนเงินประกันผลงาน คือ สินทรัพย์ในทางบัญชี ซึ่งเป็นฝั่งลูกหนี้ ในการบันทึกเงินประกันผงานที่กิจการถูกหักไว้จึงต้องไปเพิ่มผังบัญชีในส่วนนี้ก่อน สามารถทำการเพิ่มผังบัญชีและสร้างเอกสารได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1  ให้ทำการเพิ่มผังบัญชี เงินประกันผลงานก่อน ค่ะ โดยการเข้าไปที่ บัญชี >> ผังบัญชี >> กดเพิ่มบัญชี >> แล้วทำการระบุผังบัญชีใหม่ตามตัวอย่างค่ะ หลังจากนั้นกด เพิ่ม   ขั้นตอนที่ 2 …

แก้ไขช่องทางการรับเงินที่ออกใบเสร็จแล้ว (Edit Paid) (R041)

เอกสารใบเสร็จรับเงินที่ทำการเลือกช่องทางการรับชำระเงินผิด สามารถทำการแก้ไขช่องทางการรับชำระเงินได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  การแก้ไขช่องทางการรับชำระเงิน สามารถทำรายการได้เหมือนกันทั้งรายรับ และรายจ่าย จากตัวอย่าง ต้องการแก้ไขช่องทางการรับชำระเงินจากเงินสด เป็นธนาคาร การบันทึกบัญชี ระบบจะ Dr.เงินสด ขั้นตอนการแก้ไข ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปเอกสารใบเสร็จที่ต้องการเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับเงิน ให้กดที่ แก้ไข ขั้นตอนที่ 2 คลิกเพื่อเลือกช่องทางการเงินที่ต้องการเปลี่ยนและกดบันทึก ขั้นตอนที่ 3 จะมีกล่องข้อความยืนยันการแก้ไขการชำระเงิน ให้ทำการกด ตกลง เมื่อกดตกลงแล้ว …

รับชำระโดยเช็ค (Receipt by Cheque) (R015)

บันทึกการรับเช็ค การบันทึกรับชำระโดยการรับด้วยเช็ค มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่  1. สร้างใบเสร็จโดยการทำรับชำระโดยเช็ค สร้างเอกสารที่หน้ารายรับ > ใบเสร็จ/บันทึกรายรับ แล้วทำการสร้างเอกสาร ใส่รายละเอียดลูกค้า สินค้า/บริการ จำนวน ราคา และภาษีต่างๆ ในส่วนของช่องทางการรับชำระเงินให้เลือกรับด้วย เช็ค ขั้นตอนที่  2. เมื่อทำการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่รายละเอียดวันที่ และเลือกช่องรับชำระเงินโดย “เช็ค” หลังจากนั้นจะมีหน้าจอป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้ใส่ข้อมูลต่างๆของเช็ค ให้ใส่รายละเอียดต่างๆเข้าไป …

รับเงินด้วยบัตรเครดิต (R043)

การรับเงินด้วยบัตรเครดิต จะมีขั้นตอนดังนี้ในตัวอย่างการทำข้อมูล  ทางทีมงานขอยกตัวอย่างเป็นการรับเงินผ่านระบบ  Omise  ขั้นตอนที่ 1 สร้างผังบัญชีที่ใช้รับเงินโดยเข้าที่เมนูการเงิน >> เงินสด >> +เพิ่มช่องทาง  เมื่อกด + เพิ่มช่องทางแล้ว ระบบจะเด้ง pop-up เพื่อให้เพิ่มช่องทางการเงิน จากนั้นใส่ชื่อของบัญชี เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วให้กดสร้าง ขั้นตอนที่ 2 การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต     การรับเงินด้วยบัตรเครดิตสามารถทำรับชำระได้ 2 …