30 September 2022

สร้างใบรวมจ่าย (CPN001)

การสร้างใบรวมจ่ายในระบบ PEAK คือ การนำบันทึกรายการจ่ายหลายๆใบ ที่ยังไม่มีการชำระเงิน มาทำการสร้างใบรวมจ่าย เพื่อทำการชำระเงินให้กับคู่ค้า ซึ่งฟังก์ชันใบรวมจ่ายของระบบ PEAK สกุลเงินของเอกสารต้องเป็นสกุลเงินเดียวกัน ไม่สามารถสร้างใบรวมจ่ายที่มีสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศได้ วิธีการสร้างใบรวมจ่าย มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้ารายจ่าย >> ใบรวมจ่าย >> กดปุ่ม สร้าง ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนเลือกเอกสาร ทำการระบุข้อมูลดังนี้ …

วิธีบันทึกค่าใช้จ่ายแบบแบ่งชำระหลายครั้ง (ใช้งาน Package Pro ขึ้นไป) (NE025)

ในกรณีมีการบันทึกค่าใช้จ่าย แล้วมีการแบ่งชำระการจ่ายเงินหลายครั้ง ใช้ได้เฉพาะกิจการที่เป็น Package Pro ขึ้นไป สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ จากตัวอย่าง สุดขอบฟ้า จำกัด บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ต้นทุนการให้บริการ จำนวน 107,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยทำการแบ่งชำระเป็น 3 ครั้ง ชำระครั้งที่ 1 : 20% = 21,400.00 …

การบันทึกค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา,ไฟฟ้า,อินเตอร์เน็ต) (NE018)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของกิจการ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าหรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต สามารถบันทึกรายการจ่ายได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูรายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > +สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : บันทึกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค โดยระบุข้อมูลผู้ขายเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภครายนั้น ๆ ระบุข้อมูลราคาและภาษี และระบุรายการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามผังบัญชี เช่น 530301 – ค่าไฟฟ้า, …

การสั่งพิมพ์ใบสำคัญจ่าย, ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน, ใบรับสินค้า (NE014)

วิธีการพิมพ์ใบสำคัญจ่าย, ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน, ใบรับสินค้า สามารถพิมพ์โดยเข้าที่เมนูรายจ่าย > บันทึกซื้อสินค้าหรือบันทึกรายการจ่าย > ดูทั้งหมด จากนั้นเลือกเอกสารที่ต้องการพิมพ์ เมื่อเข้ามาที่หน้าเอกสารคลิกที่พิมพ์ > จากนั้นเลือกหัวข้อเอกสารที่ต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเอกสาร วิธีการพิมพ์ การสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน,ใบสำคัญรับ,บิลเงินสด หากต้องการเปลี่ยนหัวข้อเอกสารที่ระบบไม่มีให้ สามารถเปลี่ยนได้ตาม วิธีเปลี่ยนชื่อหัวข้อของเอกสาร -จบขั้นตอนการสั่งพิมพ์ใบสำคัญจ่าย, ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน, ใบรับสินค้า-

วิธีบันทึกค่าใช้จ่ายค่าบริการทั่วไป (Record Service Expense) (NE009)

ในการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการทั่วไป จะมีรายการที่เกี่ยวข้องอีก อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น โดยการลงรายการมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : สร้างรายการค่าใช้จ่าย โดยเข้าไปที่เมนูรายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : ทำการเลือกผู้ติดต่อที่กิจการต้องการจ่ายเงินให้ในช่องชื่อผู้ขาย (หากเป็นผู้ติดต่อรายใหม่ ก็สามารถเพิ่มได้ในหน้านี้เลยโดยกดที่ …

การบันทึกซื้อสินค้า (NE007)

เมื่อทำการบันทึกซื้อสินค้า ระบบจะทำการลงบันทึกบัญชี และรับรู้สินค้าเข้า Stock ขั้นตอนการบันทึกซื้อสินค้า มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเมนู รายจ่าย > บันทึกซื้อสินค้า > กดปุ่ม สร้าง ขั้นตอนที่ 2: ระบุข้อมูลรายละเอียดสำหรับการบันทึกซื้อสินค้า เช่น อ้างอิง, ข้อมูลผู้ขาย, ข้อมูลราคาและภาษี และรายการสินค้า เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วตรวจสอบการลงบันทึกรายการอีกครั้ง …

การสร้างใบสั่งซื้อ NEW PEAK (NE001)

การสร้างใบสั่งซื้อ มีขั้นตอนการสร้างใบสั่งซื้อดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนูรายจ่าย > ใบสั่งซื้อ > สร้าง ขั้นตอนที่ 2 : ใส่รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสั่งซื้อ เช่น – อ้างอิงถึง สามารถใส่เลขที่เอกสารที่กิจการต้องการอ้างอิงเช่น ใบเสนอราคาจากคู่ค้า– รหัสเอกสาร ระบบจะทำการรันเลขที่ให้อัตโนมัติ หรือสามารถระบุเลขที่ๆต้องการได้– ระบุข้อมูลผู้ขาย– …

วิธีการประยุกต์ การบันทึกค่าใช้จ่ายสินค้านำเข้า เป็นต้นทุนของสินค้า (E058)

โดยปกติกิจการที่นำเข้าสินค้า กิจการจะบันทึกรายการจ่ายเพื่อซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ได้รับ แต่เมื่อกิจการได้รับเอกสารค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าขนส่ง รายจ่ายอื่นๆ โดยกิจการต้องการบันทึกรวมไว้เป็นต้นทุนของสินค้านั้นๆ ด้วย สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อบันทึกการจ่ายสินค้านำเข้า ได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : เพิ่มผังบัญชีสินค้ารอคำนวณ โดยเข้าที่เมนูบัญชี >> ผังบัญชี >> เพิ่มผังบัญชีสินค้ารอคำนวณ เพื่อมาใช้ประยุกต์ใช้งาน เมื่อเพิ่มเรียบร้อยแล้วกด + เพิ่ม ขั้นตอนที่ 2: …

วิธีใช้งานระบบ นำเข้ารายการซื้อ-ขาย (Transactions Import)

ระบบนำเข้าเอกสาร คือ ระบบที่ทำให้สร้างเอกสารหลายใบได้ในครั้งเดียว สามารถสร้างผ่านระบบ หรือสร้างโดยการนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel ได้ด้วย  ขั้นตอนการสร้างรายการนำเข้าเอกสารจากระบบ 1. เข้าที่เมนูรายจ่ายหรือรายรับ เลือก นำเข้าเอกสาร  2. ไปที่ “สร้างข้อมูลนำเข้า” และเลือกรายการที่ต้องการสร้าง  3. หลังจากเข้ามาที่หน้านี้ ให้เลือกเพิ่มจำนวนเอกสารตามจำนวนใบเอกสารที่ต้องการสร้าง  เพิ่มเอกสาร หมายถึง เพิ่มจำนวนเอกสารที่ต้องการสร้าง เพิ่มรายการย่อย หมายถึง เพิ่มรายการสินค้า/บริการ …

บันทึกเงินประกันผลงาน ที่ได้หักคู่ค้าไว้ (Retention Deposit) (E049)

เมื่อกิจการเราได้มีการว่าจ้างคู่ค้ามาก่อสร้าง, ต่อเติม, หรือทำงานโครงการบางอย่างให้แก่กิจการ กิจการเราอาจมีการหักเงินประกันผลงานจากคู่ค้าดังกล่าวไว้ตามที่ตกลงกันไว้ โดยในส่วนเงินประกันผลงานที่เราหักจากคู่ค้าไว้ คือ หนี้สินในทางบัญชี ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ โดยในการบันทึกรายการเงินประกันดังกล่าว เราต้องไปเพิ่มผังบัญชีในส่วนนี้ก่อน สามารถทำการเพิ่มผังบัญชีและสร้างเอกสารได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการเพิ่มผังบัญชี เงินประกันผลงานก่อน ค่ะ โดยการเข้าไปที่ บัญชี >> ผังบัญชี >> กดเพิ่มบัญชี >> แล้วทำการระบุผังบัญชีใหม่ตามตัวอย่างค่ะ หลังจากนั้นกด …