29 September 2020

บันทึกเงินประกันผลงาน ที่ได้หักคู่ค้าไว้ (Retention Deposit) (E049)

เมื่อกิจการเราได้มีการว่าจ้างคู่ค้ามาก่อสร้าง, ต่อเติม, หรือทำงานโครงการบางอย่างให้แก่กิจการ กิจการเราอาจมีการหักเงินประกันผลงานจากคู่ค้าดังกล่าวไว้ตามที่ตกลงกันไว้ โดยในส่วนเงินประกันผลงานที่เราหักจากคู่ค้าไว้ คือ หนี้สินในทางบัญชี ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ โดยในการบันทึกรายการเงินประกันดังกล่าว เราต้องไปเพิ่มผังบัญชีในส่วนนี้ก่อน สามารถทำการเพิ่มผังบัญชีและสร้างเอกสารได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการเพิ่มผังบัญชี เงินประกันผลงานก่อน ค่ะ โดยการเข้าไปที่ บัญชี >> ผังบัญชี >> กดเพิ่มบัญชี >> แล้วทำการระบุผังบัญชีใหม่ตามตัวอย่างค่ะ หลังจากนั้นกด …

วิธีสร้างรายการจ่ายเป็นรายการโปรดที่จ่ายประจำ (Bookmarked) (E036)

วิธีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำให้เป็นรายการโปรด ใช้สำหรับรายจ่ายประจำทุกเดือน หรือในเดือนนั้นๆ มีการจ่ายหลายครั้งในจำนวนเดียวกันและเจ้าหนี้คนเดียวกัน

วิธีการพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักคู่ค้า (F016)

การพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำข้อมูลไปกรอกกับแบบฟอร์มของกรมสรรพากร สามารถทำการพิมพ์ได้ดังนี้

วิธีบันทึกรายการ ภ.พ.36 ที่นำส่งสรรพากรให้โชว์ในรายงานภาษี (E039)

เมื่อกิจการมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปต่างประเทศ เช่น ค่า Google, Facebook ให้กิจการทำการนำยอดที่ได้ทำการจ่ายออกไปนำมาคำนวนเพื่อยื่น ภ.พ.36 ภายในเดือนถัดไป