29 September 2020

บันทึกเงินประกันผลงาน ที่ได้หักคู่ค้าไว้ (Retention Deposit) (E049)

เมื่อกิจการเราได้มีการว่าจ้างคู่ค้ามาก่อสร้าง, ต่อเติม, หรือทำงานโครงการบางอย่างให้แก่กิจการ กิจการเราอาจมีการหักเงินประกันผลงานจากคู่ค้าดังกล่าวไว้ตามที่ตกลงกันไว้ โดยในส่วนเงินประกันผลงานที่เราหักจากคู่ค้าไว้ คือ หนี้สินในทางบัญชี ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ โดยในการบันทึกรายการเงินประกันดังกล่าว เราต้องไปเพิ่มผังบัญชีในส่วนนี้ก่อน สามารถทำการเพิ่มผังบัญชีและสร้างเอกสารได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการเพิ่มผังบัญชี เงินประกันผลงานก่อน ค่ะ โดยการเข้าไปที่ บัญชี >> ผังบัญชี >> กดเพิ่มบัญชี >> แล้วทำการระบุผังบัญชีใหม่ตามตัวอย่างค่ะ หลังจากนั้นกด …

สร้างใบลดหนี้ ครั้งที่ 2 (Credit Note) (R022)

วิธีการออกใบลดหนี้ครั้งที่ 2 จากใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ การระบุสาเหตุของการลดจะต้องระบุรูปแบบการออกใบลดหนี้ให้เป็นรูปเดียวกันกับใบแรกเท่านั้น คือใบแรกเลือกรูปแบบแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลง เอกสารใบที่ 2 ก็ต้องเลือกรูปแบบที่เป็นแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น จะเลือกรูปแบบแสดงยอดที่ถูกต้องไม่ได้ ขั้นตอนและวิธีการสามารถดูได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ที่เราต้องการออกใบลดหนี้  แล้วกดออกใบลดหนี้ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อกดสร้างใบลดหนี้แล้ว ระบบจะให้ระบุสาเหตุของการออกใบลดหนี้ ในขั้นตอนนี้ ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดกำหนดสาเหตุเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการลดหนี้ ติ๊กหน้ารหัสสินค้าว่าต้องการลดหนี้สินค้าชนิดใด …

วิธีการเพิ่มหน่วยนับสินค้า/บริการใหม่ เข้าระบบ (I011)

ระบบจะมีหน่วยนับสินค้า/บริการให้อยู่แล้ว แต่ในกรณีที่ต้องการเพิ่มหน่วยนับใหม่ สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

คำนวณต้นทุนขายใหม่ (Recal COGS)

ในกรณีที่ทำรายการขายก่อนซื้อสินค้าทำให้ระบบคำนวณต้นทุนขายไม่ถูกต้อง PEAK จึงมีปุ่มสำคัญ ชื่อว่า ปุ่ม “คำนวณต้นทุนขายใหม่” เพื่อคำนวณต้นทุนขายให้ถูกต้อง

วิธี Void การปรับปรุงยอดสินค้า

เมื่อมีการปรับปรุงยอดสินค้าเรียบร้อยแล้ว พบว่าปรับปรุงยอดสินค้าผิด ต้องการยกเลิกการปรับปรุงยอดสินค้า สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

การปรับปรุงยอดสินค้า (Adjust Product Amount)

เมื่อสร้างสต็อกสินค้าเสร็จแล้ว แต่เมื่อกลับมาดูพบข้อผิดพลาดที่สต็อกสินค้าของเรา และต้องการแก้ไขหรือปรับยอดสต็อกสินค้า มีวิธีทำดังนี้