29 July 2021

ปิดงบการเงิน มีประโยชน์อย่างไรกับเจ้าของธุรกิจ

งบการเงินคือรายงานทางการเงินและบัญชี ที่แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการในแต่ละงวดบัญชี รายงานงบการเงินประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในแต่ละปีกิจการต้องทำการปิดงบการเงินให้ได้รายงานเพื่อนำส่งหน่วยราชการตามกฎหมาย การปิดงบการเงินคืออะไร ความหมายของการปิดงบการเงิน การปิดงบการเงิน คือการจัดการเพื่อให้ได้งบการเงินเมื่อถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รอบระยะเวลาบัญชีหมายถึงช่วงเวลาที่กิจการทำการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นภายในงวดเวลาหรือรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยปกติรอบระยะเวลาบัญชีจะเป็นระยะเวลาเท่าไรก็ได้แต่ไม่เกิน 1 ปี จะเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม เหมือนปีปฏิทินหรือไม่ก็ได้ ส่วนใหญ่กิจการกำหนดรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี ตามปีปฏิทินเช่น รอบบัญชี …

ผู้ตรวจสอบบัญชีคือใคร ทำอย่างไรจึงจะได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

ในแต่ละปี กิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทมีหน้าที่นำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามกฎหมาย โดยต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีทำการตรวจสอบและรับรอง

พจนานุกรม ศัพท์บัญชี ที่คนทำบัญชีต้องรู้ : หมวด – เอกสารงานบัญชี

เอกสารงานบัญชีเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจ และเป็นเอกสารพื้นฐานที่ธุรกิจควรจัดทำ เพื่อใช้ในการนำเสนอรายการสินค้าและบริการแก่คู่ค้า

ภาษาอังกฤษสำคัญกับนักบัญชีอย่างไร

จากการเข้าสู๋ AEC ทำให้หลายธุรกิจในประเทศไทยมีการร่วมทุนกับประเทศในอาเซียน ทำให้เกิดความหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาติในการทำงานร่วมกัน

3 สิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนเปลี่ยนโปรแกรมบัญชีในช่วงหลังปิดงบการเงิน

ปัจจุบันธุรกิจใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชีและภาษี ตั้งแต่การบันทึกข้อมูล การออกเอกสาร การประมวลผล การปิดงบ การออกรายงานทางบัญชีและภาษี

พจนานุกรม ศัพท์บัญชี ที่คนทำบัญชีต้องรู้ : หมวด – งบการเงิน

อยู่ในช่วงเดือน 5 เดือน 6 แบบนี้ นักบัญชี และสำนักงานบัญชี ยังคงเร่งปิดงบการเงิน เพื่อนำส่งงบให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า “พจนานุกรม ศัพท์บัญชี …

การจ้างสำนักงานบัญชีดีอย่างไร

ทุกวันนี้ผู้ประกอบการ SMEs นิยมจ้างสำนักงานบัญชีมาดูแลจัดการเรื่องบัญชีกันมากขึ้น สำหรับการจ้างสำนักงานบัญชีมีข้อดีต่อกิจการหลายประการ ดังนี้

พจนานุกรม ศัพท์บัญชี ที่คนทำบัญชีต้องรู้! : หมวด – งานภาษีออนไลน์

“พจนานุกรม ศัพท์บัญชี ที่คนทำบัญชีต้องรู้!” เป็นการรวบรวมศัพท์บัญชีที่จะทำให้คนทำบัญชี หรือคนที่กำลังศึกษาการทำบัญชีได้เข้าใจความหมายของศัพท์ทางบัญชีมากขึ้น

ภาษีซื้อ ภาษีขาย คืออะไร

เมื่อผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการต่อปีเกินกว่า 1.8 ล้านบาท จำเป็นต้องดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการมูลค่าการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการ โดยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% สำหรับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในประเทศและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 0% สำหรับการส่งออกสินค้าหรือบริการในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ ภาษีขาย-ภาษีซื้อ ภาษีซื้อ ภาษีขาย คืออะไร ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่กิจการเก็บจากลูกค้า เมื่อมีการขายสินค้าหรือให้บริการ ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บจากกิจการเมื่อมีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ถ้าภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ (ภาษีขาย > ภาษีซื้อ)กิจการต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแบบภ.พ.30 …