30 January 2023

เรื่องควรรู้ในการรับจ่ายเช็ค

ในการทำธุรกิจ นิยมชำระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยเช็คเนื่องจากการชำระด้วยเงินสดสำหรับสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง มีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม ซึ่งการใช้เช็คมีหลักการในรับจ่ายอย่างไร Peak จะพาผู้ประกอบการและนักบัญชีไปหาคำตอบได้ในบทความนี้ เช็คคืออะไร    เช็ค (Cheque) คือ หนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้สั่งจ่าย (Drawer) สั่งธนาคารให้ใช้ในจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน (Payee) ข้อความสำคัญบนหน้าเช็ค รูปที่ 1 ข้อความสำคัญบนหน้าเช็ค       …

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์เอกสาร ลดต้นทุนงานบัญชีง่ายๆ ด้วย OCR

OCR หรือ Optical Character Recognition ภาษาไทยใช้คำว่า การอ่านอักขระด้วยแสง หมายถึงกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แปลข้อความที่อยู่ในภาพจากการเขียนหรือการพิมพ์ ไปเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การจับภาพอาจทำโดยเครื่องสแกนเนอร์หรือกล้องดิจิทัล  OCR จึงเป็นระบบการทำงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการเปลี่ยนเอกสารตัวพิมพ์จากรูปภาพให้อยู่ในรูปแบบตัวอักษรที่ระบบสามารถนำไปใช้ต่อกับระบบอื่นๆได้จะช่วยให้ผู้ใช้งานเก็บข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบดิจิทัลได้ โดยการประมวลผลจากรูปภาพและดึงข้อมูลตัวอักษรมาทำการจำแนกตัวอักษรเก็บไว้ในระบบ จากเดิมที่เมื่อต้องการใช้ข้อมูลจากเอกสาร ต้องใช้วิธีพิมพ์ข้อมูลตามเอกสารต้นฉบับ ในเรื่องของการทำบัญชีก็เช่นกัน ZTRUS OCR ถูกออกแบบมาให้เราสามารถที่จะอ่านข้อมูลจากใบเสร็จที่หลากหลาย อ่านได้หลายหน้า โดยไม่ต้องสร้าง template สามารถถอดรายการต่างๆ ในส่วนของตารางออกมาเพื่อใช้ในกระบวนงานต่างๆ ทางบัญชี …

PEAK X PeerPower ช่วยให้ผู้ประการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ผ่านคราวด์ฟันดิง!

รู้หรือไม่ กว่า 70% ของผู้ประกอบการในไทยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ?  การระดมทุนแบบ Crowdfunding จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นในรูปแบบที่ต่างจากธนาคารและสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการจึงไม่ถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์แบบเดิมๆ และสามารถนำเงินที่ได้จากการระดมทุน Crowdfunding ไปต่อยอดธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ Crowdfunding ถือเป็นนวัตกรรมที่สร้างความเท่าเทียมทางการเงิน (Financial Inclusion) และเป็นเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) อีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ระดมทุนและนักลงทุนต่างได้พบกัน เปิดโอกาสให้ได้รับเงินทุนก้อนเล็กหลายๆ ก้อนจากผู้ให้ทุนหลายคน มารวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ในที่สุด การระดมทุนคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คืออะไร …

Update เรื่องต้องรู้ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของกิจการ

นักบัญชีส่วนใหญ่รู้จักทะเบียนทรัพย์สินหรือ Fixed Asset Register ว่าเป็นการสรุปรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น อาคารสำนักงานหรือโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์สำนักงานซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้มีอายุการใช้งานนานและมีมูลค่าสูง และต้องมีการประมาณการค่าเสื่อมราคา ทะเบียนทรัพย์สินมีความสำคัญอย่างไร มีขั้นตอน ข้อปฏิบัติ สิ่งควรรู้ในการจัดทำอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ สินทรัพย์ประเภทใดที่ต้องจัดทำทะเบียนคุม หลายคนเข้าใจว่าทรัพย์สิน กับ สินทรัพย์ เป็นคำคำเดียวกันเพียงแค่สลับคำกัน แต่ที่จริงทั้งสองคำนี้มีความหมายต่างกัน โดยทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ ตามพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายความหมายของคำว่า …

เทคนิคลดต้นทุน สร้างกำไร ให้ธุรกิจเติบโต

เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction) เป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานลดลง ต้นทุนในที่นี้มิได้หมายถึงเม็ดเงินแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงทรัพยากรที่สูญเสียไปในการผลิตหรือการให้บริการ โดยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับส่วนอื่นๆ ได้  แนวทางการลดต้นทุนขององค์กร ในที่นี้จะขอนำเสนอเทคนิคการลดต้นทุนในองค์กร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ไม่เฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะช่วยสร้างกำไรและทำให้ธุรกิจเติบโตได้ โดยแบ่งออกได้เป็น 4 แนวทาง ดังต่อไปนี้ 1. การลดต้นทุนด้านการผลิต ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิต หรือให้บริการ ต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องการควบคุมอย่างมากเพราะจะช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ทำให้กิจการได้รับกำไรเพิ่มขึ้น  แต่ถ้าการบริหารต้นทุนไม่ดีก็จะก่อให้เกิดผลเสียทำให้คุณภาพของสินค้าและบริการลดลง  การลดต้นทุนการผลิตเป็นการลดค่าใช้จ่ายและความเสียหายในช่วงระหว่างการดำเนินการผลิตสินค้าหรือบริการ …

AI เครื่องมือสำคัญ เสริมสร้างธุรกิจยุคดิจิทัล

ปัจจุบัน  “AI”  เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก หรือไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีชนิดนี้ โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ AI ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในหลายๆ กิจการเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น เรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าทำไมปัจจุบัน AI จึงเป็นที่ต้องการในหลายๆ ธุรกิจ และจริงหรือไม่ที่ในอนาคต AI จะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ ไปติดตามกันในบทความนี้ AI คือ อะไร AI หรือ Artificial Intelligence …

เคล็ดลับ สร้างพันธมิตร เพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจแบบมืออาชีพ

การทำธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง คู่แข่งทางธุรกิจมีจำนวนมาก การพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารที่รวดเร็วทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่จึงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน สิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้คือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการมีพันธมิตรทางธุรกิจ  พันธมิตรทางธุรกิจคืออะไร พันธมิตรทางธุรกิจ คือ การร่วมมือขององค์กรธุรกิจตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป โดยมีการนำจุดแข็งของแต่ละองค์กรมารวมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน แสดงให้เห็นว่าแต่ละองค์กรมี      บรรทัดฐานในการดำเนินงานร่วมกัน มีความเกี่ยวพันกันโดยสมัครใจ แต่ละฝ่ายมีความคาดหวังว่าแต่ละฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และมีความเข้าใจร่วมกันว่า การทำธุรกิจเพียงองค์กรเดียวยากที่จะประสบความสำเร็จด้วยข้อจำกัดในเรื่องความชำนาญ ค่าใช้จ่าย หรือ เวลา เป็นต้น รูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ รูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ …

Cyber Security เทคโนโลยี สร้างความปลอดภัยให้ Digital Transformation

ในยุคที่ Digital Transformation  เข้ามามีบทบาทในหลายๆ ธุรกิจเป็นอย่างมากนั้น สิ่งสำคัญที่ทุกๆ กิจการควรมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ก็คือ เรื่องความปลอดภัยทางข้อมูล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบดิจิทัล เนื่องจาก Digital Transformation คือ การปรับตัวให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถดำเนินการท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนกิจการให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น  ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ตที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน Cyber Security คืออะไร? Cyber Security คือ …

เทคนิคสร้างคุณค่า เสริมประสิทธิภาพการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อพูดถึงการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กิจการทั้งหลายก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยแฉพาะกิจการในรูปแบบของบริษัทจำกัดที่ต้องมีการจัดประชุมอยู่เป็นประจำ ย่อมมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการดำเนินการจัดประชุมที่ถูกต้องนั้นจะต้องทำอย่างไร ซึ่งการจัดประชุมที่ดี นอกจากจะเป็นการแสดงว่าบริษัทให้ความสำคัญ และเคารพต่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังสามารถแสดงถึงความโปร่งใส และความรับผิดชอบในการบริหารงานของกรรมการ  รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าให้กิจการด้วย เพราะฉะนั้นในบทความนี้เราจะมาทบทวนเรื่องของการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นสำคัญต่าง ๆ กัน ความหมายของการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น คือ การประชุมของผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดที่จัดขึ้นตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้มีการกำหนดนัดหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาและเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกัน นอกจากนี้การประชุมผู้ถือหุ้นยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบข้อสงสัยต่างๆ ในการบริหารกิจการได้อีกด้วย ประเภทของการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ …

วางแผนการเงินอย่างไร ให้ธุรกิจเติบโตในยุคดิจิทัล!

ปัจจุบันหลายๆ คนมีความฝันที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยให้การดำเนินการต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น  แต่สิ่งสำคัญที่มักจะเป็นปัญหากัผู้ที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอ ก็คือเรื่องของการวางแผนทางการเงินว่าจะทำให้ธุรกิจหรือกิจการของเรามีสภาพคล่องในระยะยาว และสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นก่อนท่จะเริ่มประกอบธุรกิจ จะต้องมีการวางแผนทางการเงินเป็นอย่างดี ปัญหาที่พบโดยทั่วไปของผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหม่ คือ การขาดระบบบัญชีและงบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการด้านการเงิน และสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดสินใจทางธุรกิจได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรืออาจทำให้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการส่งเสริมตามาตรการของภาครัฐ ได้ ดังนั้นการประกอบธุรกิจจึงต้องการจัดการเรื่องการเงินการลงทุนอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชี และการทำธุรกรรมทางการเงินการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชีภาษี …