4 June 2023

ปิดงบการเงิน เรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

การปิดงบการเงิน สิ่งสำคัญสำหรับนักธุรกิจ เพื่อจัดส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปิดงบการเงินแบบง่ายๆ ได้ที่นี่

ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร? แล้วใครเป็นคนจ่าย

เมื่อภาษีมูลค่าเพิ่มคือสิ่งที่กวนใจผู้ประกอบการ มาค้นหาความหมาย ทำความเข้าใจ ใครต้องเป็นคนจ่าย และการเตรียมตัวในการยื่นภ.พ. 30 ตามที่กรมสรรพากรตามกำหนด

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร? ทำไมเราต้องจ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือสิ่งที่กวนใจสำหรับนักธุรกิจหลายๆ คน มาทำความเข้าใจและรายการอะไรบ้างที่เราต้องหักและนำส่ง อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

การจดทะเบียนธุรกิจ มีกี่ประเภท และจดทะเบียนอย่างไร

ในบทความนี้ เราจะมาหาความรู้เรื่องการจดทะเบียนธุรกิจกัน ตั้งแต่ประเภทการจดทะเบียน, ขั้นตอนการจด, และภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นจากการจดบริษัท

อะไรคือใบกำกับภาษี? พร้อมตัวอย่างใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี เอกสารสำคัญสำหรับคนทำธุรกิจ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับใบกำกับภาษีทั้งในข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ พร้อมดูตัวอย่างใบกำกับภาษีได้ที่นี่