27 September 2023

วิธีแก้ไขข้อมูลหน้าเช็คจ่าย (F020)

การแก้ไขข้อมูลหน้าเช็คจ่าย จะแก้ไขได้เฉพาะเช็คที่ยังไม่มีการไปตัดเงิน หากเช็คมีการนำไปตัดเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้

สร้างใบเสร็จรับเงิน (Create Receipt) (R011)

การสร้างใบเสร็จรับเงินจะแบ่งเป็น Case 1: สร้างใบเสร็จไม่อ้างอิงกับใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ให้สร้างเอกสารที่หน้าใบเสร็จรับเงินได้เลย Case 2: สร้างใบเสร็จโดยอ้างอิงเอกสารเดิม ให้เข้าไปกดสร้างที่เอกสารนั้น Case 1: สร้างใบเสร็จรับเงิน โดยไม่ได้อ้างอิงใบแจ้งหนี้ วิธีการสร้างใบเสร็จรับเงินโดย ไม่อ้างอิงกับการสร้างเอกสารใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ สามารถเข้าทำการสร้างเอกสารที่หน้าใบเสร็จรับเงินได้เลย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1.1 เข้าที่เมนูรายรับ >> ใบเสร็จ/บันทึกรายรับ >> สร้าง ขั้นตอนที่ 1.2 หลังจากกดสร้างแล้ว …

วิธีแก้ไขการพิมพ์แล้วเป็นภาษาต่างดาว

เมื่อทำตามขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เมื่อจะทำการสั่งพิมพ์ และพบว่าข้อมูลขึ้นเป็นภาษาต่างดาว ให้ทำการแก้ไข ดังนี้

สร้างใบลดหนี้ แบบแสดงยอดเปลี่ยนแปลง (Credit Note Fill in Change amount) (R020)

วิธีการออกใบลดหนี้แบบแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลง จะแบ่งเป็นกรณี ดังนี้ Case 1: ลดราคา (แต่จำนวนสินค้าไม่เปลี่ยนแปลง)Case 2: ลดจำนวนสินค้า รับสินค้าคืน จะทำได้เฉพาะลดจำนวนสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถเลือกลดราคา Case 3: ลดจำนวนสินค้า ไม่รับสินค้าคืน โดยจะเลือกได้ว่าจะลดราคาหรือลดจำนวนสินค้า การออกใบลดหนี้ในกรณีการแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลงมีทั้งหมด 3 วิธี ตามตัวอย่างดังนี้ Case 1: ลดหนี้แบบลดราคาสินค้า แต่จำนวนสินค้าไม่เปลี่ยนแปลง …

วิธีตั้งค่าและใช้งานโปรแกรม โอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.53 (F027)

หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด 53 และติดตั้งเข้าเครื่องไว้ (วิธีการติดตั้ง) แล้ว ให้ทำการตั้งค่าการใช้งานครั้งแรก ดังนี้

สร้างใบลดหนี้แบบแสดงยอดคงเหลือ (Create Credit Note) (R019)

วิธีการออกใบลดหนี้แบบแสดงยอดคงเหลือ  สามารถเลือกได้ว่าจะลด “จำนวน” สินค้า/บริการ หรือ ลด “ราคา” ของสินค้า/บริการที่เคยออกใบกำกับภาษีไว้ ยกตัวอย่างเช่น ออกใบเสร็จไป 50,000 บาท ลดหนี้ 20,000 บาท คงเหลือ 30,000  บาท การออกใบลดหนี้จะต้องใส่ยอด 30,000 บาท ราคาดังกล่างยังไม่รวม Vat วิธีที่   …

ยกเลิกใบแจ้งหนี้ (Void Invoice) (R006)

Case 1: ยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ วิธีการยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ทำการรับชำระ หรือยังไม่ได้ทำการออกใบเสร็จรับเสร็จ สามารถเข้าทำการ void เอกสารได้ซึ่งหากมีการ Void เอกสาร ระบบจะทำการ Void สมุดรายวันด้วย การ Void สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เมนูรายรับ >> ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ >> ดูทั้งหมด ขั้นตอนที่ 2 ใเลือกเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ Void …