25 May 2022

เทคนิคสร้างคุณค่า เสริมประสิทธิภาพการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อพูดถึงการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กิจการทั้งหลายก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยแฉพาะกิจการในรูปแบบของบริษัทจำกัดที่ต้องมีการจัดประชุมอยู่เป็นประจำ ย่อมมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการดำเนินการจัดประชุมที่ถูกต้องนั้นจะต้องทำอย่างไร ซึ่งการจัดประชุมที่ดี นอกจากจะเป็นการแสดงว่าบริษัทให้ความสำคัญ และเคารพต่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังสามารถแสดงถึงความโปร่งใส และความรับผิดชอบในการบริหารงานของกรรมการ  รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าให้กิจการด้วย เพราะฉะนั้นในบทความนี้เราจะมาทบทวนเรื่องของการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นสำคัญต่าง ๆ กัน ความหมายของการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น คือ การประชุมของผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดที่จัดขึ้นตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้มีการกำหนดนัดหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาและเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกัน นอกจากนี้การประชุมผู้ถือหุ้นยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบข้อสงสัยต่างๆ ในการบริหารกิจการได้อีกด้วย ประเภทของการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ …

วางแผนการเงินอย่างไร ให้ธุรกิจเติบโตในยุคดิจิทัล!

ปัจจุบันหลายๆ คนมีความฝันที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยให้การดำเนินการต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น  แต่สิ่งสำคัญที่มักจะเป็นปัญหากัผู้ที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอ ก็คือเรื่องของการวางแผนทางการเงินว่าจะทำให้ธุรกิจหรือกิจการของเรามีสภาพคล่องในระยะยาว และสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นก่อนท่จะเริ่มประกอบธุรกิจ จะต้องมีการวางแผนทางการเงินเป็นอย่างดี ปัญหาที่พบโดยทั่วไปของผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหม่ คือ การขาดระบบบัญชีและงบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการด้านการเงิน และสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดสินใจทางธุรกิจได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรืออาจทำให้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการส่งเสริมตามาตรการของภาครัฐ ได้ ดังนั้นการประกอบธุรกิจจึงต้องการจัดการเรื่องการเงินการลงทุนอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชี และการทำธุรกรรมทางการเงินการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชีภาษี …

PR

PEAK ผนึกกำลังกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสำหรับโลกธุรกิจแห่งอนาคต

คุณภีม เพชรเกตุ   ผู้ก่อตั้งโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK  และรศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สำหรับขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการให้สิทธิ์การใช้งาน การอบรมการใช้งาน การตอบคำถามและให้ข้อมูลทางเทคนิค ตลอดจนการแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัท สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ และการนำไปช่วยเหลือสังคม เช่น กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน สตาร์ตอัพ …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.84

New Features New PEAK เพิ่มเอกสารใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รับใบลดหนี้ และรับใบเพิ่มหนี้ New PEAK เพิ่มรูปแบบการชำระเงินแบบตัดชำระกับเอกสารที่ค้างชำระ New PEAK เพิ่มการปันส่วนกลุ่มจัดประเภท (Classification) แบ่งแยกรายบัญชี เพิ่มสิทธิการใช้งาน สำหรับดูแลสินค้าและต้นทุนขายของกิจการ Online View เพิ่มฟังก์ชันตั้งค่าแบ่งสีระหว่างต้นฉบับ และสำเนา Online View เพิ่มการแสดงลายน้ำ …

API เร่งสปีดธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพนักบัญชี

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า  API ในการพัฒนา แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือ เกม แต่ไม่เข้าใจความหมาย นักบัญชีบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความจริงแล้ว API เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นักบัญชี ยุคดิจิทัลไม่รู้ไม่ได้ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น API มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับงานบัญชี บทความนี้มีคำตอบ API คืออะไร API ย่อมาจากคำว่า Application Programming Interface หรือส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ …

เลือกสำนักงานบัญชีอย่างไร ถูกใจเจ้าของกิจการ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ประกอบการ SMEs นิยมจ้างสำนักงานบัญชีเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำบัญชีเองหรือจ้างพนักงานบัญชี และถึงแม้กิจการจะสามารถจัดทำเอกสารทางธุรกิจเองได้  ไม่ว่าจะเป็น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น แต่ในการปิดบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องทางบัญชีและภาษี ยังจำเป็นต้องมีนักบัญชีลงนามรับรองงบการเงินและรายงานภาษีประจำปีตามกฎหมาย การจ้างสำนักงานบัญชีจึงมีความสำคัญสำหรับกิจการ การเลือกใช้สำนักงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายในการนำส่งงบการเงินและแบบแสดงรายการทางภาษี รวมทั้งคุ้มค่ากับค่าทำบัญชีที่จ่าย หน้าที่ของสำนักงานบัญชี 1. การยื่นแบบภาษีประจำเดือน ได้แก่ การยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม …

การบันทึกรายได้กับหลักเกณฑ์สำคัญที่ช่วยให้กิจการเติบโต

รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญ เพื่อนำไปสู่การคำนวณกำไรสุทธิที่ถูกต้อง ในการบันทึกรายได้ยังคงมีประเด็นปัญหาที่นักบัญชีต้องระวัง จะมีประเด็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันในบทความนี้ รายได้คืออะไร ในทางธุรกิจ รายได้ (Revenue) หมายถึง รายรับที่องค์กรธุรกิจได้มาจากการดำเนินกิจกรรมตามปกติ เป็นผลจากการสินค้าและบริการให้กับลูกค้า นอกจากนี้รายได้ยังหมายถึงจำนวนเงินที่ได้รับภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เช่น บริษัท A มีรายได้ในปี 2564 10 ล้านบาท เป็นต้น ในทางบัญชีการจัดทำงบการเงิน รายได้จะถูกแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเป็นบรรทัดแรก ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 …

การบันทึกค่าใช้จ่ายต่อจากใบสั่งซื้อ (NE047)

การดึงใบสั่งซื้อมาสร้างบันทึกรายการจ่ายนั้น สถานะของเอกสารใบสั่งซื้อ ต้องอยู่ในสถานะอนุมัติแล้วเท่านั้น หากอยู่ในสถานะร่าง หรือรออนุมัติ จะไม่สามารถดึงใบสั่งซื้อมาสร้างบันทึกรายการจ่ายได้ ขั้นตอนการทำรายการดังนี้ ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูรายจ่าย> ใบสั่งซื้อ> เลือกสถานะอนุมัติแล้ว ขั้นตอนที่ 2: เมื่ออยู่แถบสถานะอนุมัติแล้ว ของใบสั่งซื้อ ให้ทำการเลือก ใบสั่งซื้อที่ต้องการดึงมาสร้างบันทึกรายการจ่าย ตรงคอลัมน์ คำสั่ง ให้เลือก บันทึก ซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ 3: …

วิธีการสร้างกิจการใหม่บน NEW PEAK (NS002)

วิธีการสร้างกิจการใหม่บน NEW PEAK มีขั้นตอนดังนี้ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ PEAK > เข้าสู่ระบบ > กดสร้างบริษัท ใส่เลขนิติบุคคล 13 หลัก > เลือกว่ากิจการเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขา > กดถัดไป หรือหากต้องการตรวจสอบข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลก่อนหน้า ให้กด ‘ย้อนกลับ’ กรอกรายละเอียดกิจการให้ครบถ้วน > กดถัดไป กรอกที่อยู่จดทะเบียน > …