30 January 2023
PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยกระดับบุคลากรด้านบัญชี เตรียมพร้อมแข่งขันระดับประชาคมอาเซียน

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีให้กับนักศึกษา สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความพร้อมในการแข่งขันกับนักบัญชีจากประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยการลงนามครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้านการปฏิบัติงานบัญชีให้มีทักษะ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสายอาชีพ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาในวิชาชีพบัญชี เพื่อผลิตบุคลากรในสายงานบัญชีที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของ PEAK ที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ร่วมพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา การลงนามในครั้งนี้จะเป็นเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเป็นบุคลากรปฏิบัติงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจของ PEAK เพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ จับมือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดแนวความรู้ ส่งเสริมศักยภาพในงานสอบบัญชีด้วยนวัตกรรมโปรแกรมบัญชีออนไลน์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ นิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ‘โปรแกรมบัญชีออนไลน์กับผู้สอบบัญชี’ การบรรยายครั้งนี้ คุณวรัญญา ทัศวานนท์ ผู้จัดการสถาบันการเรียนรู้ PEAK Academy และคุณจักรพงษ์ ทรงกำพลพันธุ์  PARC …

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ถ่ายทอดแนวทางและโอกาสในการทำงานในสายงานไอทีให้กับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เสริมความแข็งแกร่ง ก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ จัดกิจกรรม  PEAK Online Roadshow  เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับทักษะการทำงานที่สำคัญในตำแหน่งงานสายเทคโนโลยีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ตรัง เพื่อให้น้องๆ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ ในสายงาน และมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตการทำงาน นอกจากนั้นพี่ๆ ชาว PEAKer ยังได้เน้นย้ำให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทำงานของ PEAK   ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารและการเลือกใช้ Application …

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชีให้กับนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เสริมสร้างทักษะ เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10  กันยายน ที่ผ่านมา PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ จัดกิจกรรม  PEAK Online Roadshow  เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของความสำคัญของเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการประกอบอาชีพสายงานบัญชีมากขึ้น  เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานบัญชีในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นพี่ ๆ ชาว PEAKer ยังได้เน้นย้ำให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทำงานของ PEAK ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารและการเลือกใช้ Application …

PR

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ตอกย้ำภาพความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลและนวัตกรรมบัญชี ภายในงาน Culture of Innovation Strategic Workshop

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ตอกย้ำภาพความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลและนวัตกรรมบัญชี ภายในงาน Culture of Innovation Strategic Workshop คุณภีม เพชรเกตุ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้รับเกียรติจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมเสวนาในหัวข้อ Adaptability of …

PR

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ แสดงศักยภาพ Startup สัญชาติไทยสุดแกร่ง รับรางวัล #88RisingUnicorn

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ แสดงศักยภาพ Startup สัญชาติไทยสุดแกร่ง รับรางวัล #88RisingUnicorn จากงาน 88 Match & Mentor : SMART PEOPLE SMART SOCIETY ครั้งที่ 2. อีกหนึ่งงานสำคัญในวงการ Startup ประเทศไทย จัดขึ้นโดย 88 SANDBOX …

PR

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ยืนหยัดเป็นผู้นำนวัตกรรมบัญชีดิจิทัล สร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ คว้ารางวัล Microsoft Best SME Solutions Award

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ยืนหยัดเป็นผู้นำนวัตกรรมบัญชีดิจิทัล สร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ คว้ารางวัล Microsoft Best SME Solutions Award จากงาน Microsoft The Founders Society เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2022 ที่ผ่านมา Microsoft The Founders Society จัดขึ้นโดยบริษัท …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.99

New Features NEW PEAK เพิ่มสิทธิหลัก สิทธิบางส่วนการสร้างเอกสารเพิ่มเติม PEAK TAX เพิ่ม hyperlink เพื่อกดเชื่อมไปยังหน้าเอกสาร Update New PEAK ปรับหน้าการสมัครใช้งาน New PEAK ปรับหน้าการเลือกผังบัญชี    New PEAK ปรับการแสดงวันที่หน้างบการเงิน ปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่น ๆ และพัฒนาระบบ …