4 June 2023

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V. 2.107

การตั้งค่านโยบายบัญชี

🔗 การตั้งค่านโยบายบัญชี เพิ่มเมนูสินค้า/บริการ สำหรับการตั้งค่าการคำนวณต้นทุนของสินค้า

หน้าเมนูตั้งค่าสินค้า/บริการ 

🔗 หน้าเมนูตั้งค่าสินค้า/บริการ สามารถตั้งค่าการเปิดหรือปิดการคำนวณต้นทุนขายสินค้าเพื่อให้เป็นค่ามาตรฐาน โดยทุกครั้งที่มีการสร้างสินค้าในระบบที่เมนูสินค้า ระบบจะดึงข้อมูลการเปิดหรือปิดการคำนวณต้นทุนให้อัตโนมัติจากการตั้งค่าเริ่มต้น โดยการตั้งค่าเปิดหรือปิดการคำนวณต้นทุนขายสินค้า ทำได้โดยการคลิกปุ่ม แก้ไข

🔗 สามาถเลือกตั้งค่าการคำนวณต้นทุนสินค้าได้ตามนโยบายของกิจการ

  หน้าเมนูตั้งค่าสินค้า/บริการ 

🔗 เพิ่มฟังก์ชั่น “เปิดใช้งานรหัสสินค้า (SKU)” สำหรับผู้ที่มีการกำหนดรหัสสินค้ามากกว่า 1 รหัส ตัวอย่างเช่น สินค้าชนิดเดียวกัน บน Lazada ใช้รหัสสินค้า A แต่ใน Shopee ใช้รหัสสินค้าเป็น B เป็นต้น โดยเริ่มต้นตั้งค่าการเปิดใช้งานรหัสสินค้าได้โดยการกด + เพิ่ม/แก้ไขรหัสสินค้า สามารถเลือกกำหนดการเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานรหัสสินค้าได้ตามต้องการ

2. Partial PO

🔗 เมนูใบสั่งซื้อ มีการเพิ่มตัวเลือก “บันทึกซื้อสินค้า”

กดเมนูตัวเลือก > บันทึกซื้อสินค้า ให้ระบบทำการบันทึกการซื้อสินค้าตามจำนวนสินค้าจริงที่รับเข้าคลังสินค้า

🔗 สามารถเลือกรายการสินค้าและแก้ไขจำนวนสินค้าที่รับจริงเข้าคลังสินค้าได้ โดยรายการสินค้าที่รับเข้าจากการกดคำสั่ง “บันทึกซื้อสินค้า” จะถูกสร้างเอกสาร EXP.

ใบสั่งซื้อสินทรัพย์ (Purchase Order Asset)

🔗 เมนูรายจ่าย > ใบสั่งซื้อสินทรัพย์

🔗 เมนูการสร้างเอกสาร “ใบสั่งซื้อสินทรัพย์” เป็นการสร้างใบสั่งซื้อเพื่อซื้อสินทรัพย์และสามารถบันทึกซื้อสินทรัพย์ต่อจากใบสั่งซื้อสินทรัพย์ได้