29 July 2021

ยกเลิกใบแจ้งหนี้ (Void Invoice) (R006)

Case 1: ยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระ วิธีการยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ทำการรับชำระ หรือยังไม่ได้ทำการออกใบเสร็จรับเสร็จ สามารถเข้าทำการ void เอกสารได้ซึ่งหากมีการ Void เอกสาร ระบบจะทำการ Void สมุดรายวันด้วย การ Void สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เมนูรายรับ >> ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ >> ดูทั้งหมด ขั้นตอนที่ 2 ใเลือกเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ Void …

สร้างใบแจ้งหนี้หลายใบจากใบเสนอราคาใบเดียว (R008)

เมื่อมีการสร้างใบเสนอราคาแล้ว แล้วลูกค้ายอมรับแล้ว และต้องการออกใบแจ้งหนี้หลายๆใบ ต่อจากใบเสนอราคา สามารถทำรายการตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1  เข้าไปที่รายรับ >> ใบเสนอราคา  แล้วสร้างใบเสนอราคา  ขั้นตอนที่ 2 กดยอมรับ ตามวันที่ลูกค้ายอมรับ ขั้นตอนที่ 3  สร้างใบแจ้งหนี้ ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ (เช่น จำนวนเงินบางส่วน เช่น จำนวนเต็มในใบเสนอราคา 50,000 บาท กดออกใบแจ้งหนี้ส่วนเดียว 20,000 บาท …

แก้ไขใบแจ้งหนี้ (Edit Invoice/Sales Tax Invoice) (R007)

Case 1: แก้ไขใบแจ้งหนี้ ที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน เมื่อผู้ใช้งานได้สร้างใบแจ้งหนี้ไปแล้ว และต้องการแก้ไขใบแจ้งหนี้ โดยที่ยังไม่มีการบันทึกรับชำระเงินของใบแจ้งหนี้นั้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใบแจ้งหนี้ที่เคยออกไปแล้วด้วยการคลิก “ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้” > “ดูทั้งหมด” > แล้วค้นหาใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ หลังจากนั้น ที่หน้ารายละเอียกของใบแจ้งหนี้ กดปุ่ม “ตัวเลือก” เพื่อทำการ – แก้ไข– void (ลบ)– คัดลอก (สร้างสำเนาเอกสาร)– ล๊อกเอกสาร …

สร้างใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (Create Invoice) (R005)

Case 1: สร้างใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ โดยไม่อ้างอิงกับใบเสนอราคาเดิม วิธีการสร้างเอกสารใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ โดยไม่อ้างอิงกับการสร้างใบเสนอราคา วิธีการสร้างใบแจ้งหนี้ สามารถเข้าทำการสร้างเอกสารได้ดังนี้ วิธีการบันทึกรายการ >> เข้าไปที่หน้ารายรับ >> ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/บันทึกลูกหนี้ >> สร้าง เมื่อกดสร้างแล้ว ระบบจะขึ้นหน้าเอกสารให้สร้างเอกสาร ให้ทำการใส่รายละเอียด แล้วกดอนุมัติรายการ Case 2: สร้างใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ โดยอ้างอิงกับใบเสนอราคาเดิม หากต้องการสร้างใบส่งของ / …