30 September 2022

วิธีแก้ไขข้อมูลหน้าเช็ครับ (F019)

วิธีการแก้ไขข้อมูลหน้าเช็ครับ จะแก้ไขได้เฉพาะเช็คที่ยังไม่มีการไปขึ้นเงิน หากเช็คมีการนำไปขึ้นเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้

วิธีแก้ไขรายละเอียดเช็คที่ยังไม่ได้กดขึ้นเงิน (Edit Cheque) (F001)

เช็คที่ใส่ข้อมูลไปแล้ว ตรวจพบภายหลังว่ามีการใส่รายละเอียดผิดพลาด สามารถเข้าทำการแก้ไขหรือเพิ่มรายละเอียดได้ดังนี้

วิธีแก้ไขข้อมูลหน้าเช็คจ่าย (F020)

การแก้ไขข้อมูลหน้าเช็คจ่าย จะแก้ไขได้เฉพาะเช็คที่ยังไม่มีการไปตัดเงิน หากเช็คมีการนำไปตัดเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้