3 December 2023

รายงานกลุ่มสินทรัพย์ (Asset Group Report) (A006)

วิธีการสั่งพิมพ์รายงานสินทรัพย์ตามกลุ่มสินทรัพย์ที่บันทึกรายการไว้ สามารถเข้าทำการสั่งพิมพ์รายงานได้ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 เข้าหน้าที่บัญชี >> สินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 2  ให้กดเข้าไปที่รหัสประเภทสินทรัพย์ที่เราได้ทำการบันทึกไว้แล้ว ขั้นตอนที่ 3 กดพิมพ์รายงาน หลังจากนั้นให้ระบุเดือน การระบุเดือนจะเป็นการระบุว่าเราต้องการเรียกดูรายงานตั้งแต่วันที่บันทึกจนถึงวันที่ตามที่เราต้องการเรียกดูรายงาน หลังจากนั้นกดพิมพ์รายงาน  ขั้นตอนที่ 4 หลังจากที่เรากดพิมพ์รายงาน โปรแกรมจะออกรายงานให้เป็น Excel  ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ …

Void แบบภาษี ภ.พ.30 (A012)

เมื่อทำรายการสร้างแบบภ.พ.30 แล้วตรวจพบข้อผิดพลาด ระบบจะไม่ให้แก้ไข จะต้อง Void อย่างเดียว  โดยขั้นตอนการ Void มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี >> รายงานภาษี ขั้นตอนที่ 2 เลือกงวดภาษีที่ต้องการ Void ขั้นตอนที่ 3 กดตัวเลือก >> Void ขั้นตอนที่ 4 …

รายงานบัญชีแยกประเภท (A023)

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าบัญชี >> รวมรายงาน >> รายงานบัญชีแยกประเภท ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือน  ข้อมูลที่ต้องการรายงาน และบัญชีที่ต้องการรายงาน จากนั้น เลือกรายการที่ต้องการให้แสดง และกดพิมพ์รายงาน  ขั้นตอนที่ 3  การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล จากนั้นกดดาวน์โหลด ตัวอย่าง รายงานบัญชีแยกประเภท …

รายงาน ภ.ง.ด. 2 (Export Report) (A025)

การพิมพ์รายงาน ภ.ง.ด. 2  สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่บัญชี >> รวมรายงาน >> รายงาน ภ.ง.ด. 2 ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือน สามารถเลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน และกดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3 การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล …

สร้างแบบภาษี ภ.พ.30 (A010)

การสร้างแบบภาษี ภ.พ.30 จะมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูบัญชี >> รายงานภาษี >> จากตัวอย่างจะเป็นการสร้างแบบภาษี ภ.พ.30 ของเดือนตุลาคม ขั้นตอนที่ 2 กดสร้างแบบภาษี ภ.พ.30 ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกดสร้างแบบภาษีระบบให้เลือกเดือนที่ต้องการนำส่งภาษี เมื่อเลือกแล้ว กดปุ่มสร้างแบบ ขั้นตอนที่ 4 เลือกเอกสารภาษีขาย  …

รายงาน ภ.ง.ด. 3 (Export Report) (A026)

การพิมพ์รายงาน ภ.ง.ด. 3 สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าบัญชี >> รวมรายงาน >> รายงาน ภ.ง.ด. 3  ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือน สามารถเลือกเดือนที่ต้องการพิมพ์รายงานได้เลย จากนั้นกดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3  การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล …

รายงานกลุ่มสินทรัพย์ แบบรวมข้อมูลรายตัว (A014)

วิธีการพิมพ์รายงานกลุ่มสินทรัพย์แบบรวมข้อมูลรายตัว สามารถทำการพิมพ์ได้ตามดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่หน้าบัญชี>> เลือกสินทรัพย์ ขั้นตอนที่ 2 : กดพิมพ์รายงาน  ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อกดพิมพ์รายงานเรียบร้อยแล้ว จะมี Pop-Up เด้งทำการระบุเดือนที่ต้องการพิมพ์ ซึ่งจะเป็นการดึงข้อมูลตั้งแต่เดือนที่บันทึกจนถึงเดือนที่ต้องการดูรายงานสินทรัพย์ และทำการระบุช่องข้อมูลรายตัว แล้วกดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 4 : ทำการระบุว่าต้องการดาวน์โหลดแบบไหน …

รายงาน ภ.ง.ด. 53 (Export Report) (A027)

การพิมพ์รายงานภ.ง.ด. 53  สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าบัญชี >> รวมรายงาน >> รายงาน ภ.ง.ด.53 ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือน สามารถเลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน หากต้องการ จากนั้นกดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3  การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล จากนั้นกดดาวน์โหลด

พิมพ์ผังบัญชี (Export Chart of Account) (A007)

วิธีการสั่งพิมพ์ผังบัญชี สามารถเข้าทำรายการได้ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 ให้เข้าไปที่ บัญชี >> ผังบัญชี  ขั้นตอนที่ 2 กดพิมพ์รายงาน ขั้นตอนที่ 3 กดส่งรายงาน  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อกดส่งรายงานแล้วไฟล์ที่สั่งพิมพ์จะอยู่ด้านล่างซ้ายมือ ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK

รายงานสรุปยอดขายสินค้า/บริการ ตามลูกค้า (Export Report) (A028)

การพิมพ์รายงานสรุปยอดขายสินค้า/บริการตามลูกค้าสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่บัญชี >> รวมรายงาน >>  รายงานสรุปยอดขายสินค้า/บริการตามลูกค้า  ขั้นตอนที่2  ระบบจะเด้ง Popup ขึ้นมาให้เลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน และในช่อง Top จะมีตัวเลขให้เลือกลำดับคู่ค้าที่เราทำการขายสินค้าให้สูงสุดในรอบเดือนเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วกดพิมพ์รายงาน  ขั้นตอนที่ 3 การดาวน์โหลดสามารถเลือกดาวน์โหลดเข้ากระดิ่ง หรือ ส่งเข้าอีเมล จากนั้นกดดาวน์โหลด  ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.comหรือเข้าใช้งานโปรแกรม …