3 December 2023

เรื่องสำคัญในการจัดการภาษีซื้อ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีซื้อ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในการจัดการเรื่องภาษีซื้อได้อย่างถูกต้อง ภาษีซื้อ (Input Tax) คืออะไร ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้จ่ายให้กับผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมี 4 กรณีดังนี้   1. เมื่อซื้อสินค้า อุปกรณ์ต่างๆ หรือชำระค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ2. เมื่อนำเข้าสินค้า3. เมื่อชำระราคาสินค้าหรือค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว4. เมื่อชำระค่าบริการให้กับผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร  ข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีซื้อ 1. …

เทคนิคการวางแผนภาษีแบบเหนือชั้น ช่วยผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

เป้าหมายของการประกอบธุรกิจคือได้รับกำไรสูงสุด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มุ่งสู่การสร้างยอดขายให้มากที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งในการประกอบธุรกิจคือการจัดการเรื่องภาษี เพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ป้องกันความเสี่ยงสำหรับภาระภาษีในอนาคต การวางแผนกลยุทธ์ทางด้านภาษีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของกิจการควรคำนึงถึง การวางแผนภาษี คืออะไร การวางแผนภาษี (Tax Planning) คือ การกำหนดแนวทางปฏิบัติทางด้านภาษีอากรของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุดและเสียภาษีเป็นจำนวนน้อยที่สุด โดยถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักกฎหมายภาษีอากร ดังนั้น การวางแผนภาษีจึงมิใช่การหลีกเลี่ยงภาษีหรือการประหยัดภาษีแต่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใด ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาแนวทางในการวางแผนภาษี เพื่อจะได้กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมทางภาษีของกิจการต่อไป ผู้ประกอบการหลายคนอาจเกิดความสับสนระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษีและการหลบหลีกภาษีว่าต่างกันอย่างไร ลองไปดูกันว่าการหลีกเลี่ยงภาษีและการหลบหลีกภาษีแตกต่างจากการวางแผนภาษีอย่างไร การหลีกเลี่ยงภาษี …

ข้อได้เปรียบหากเจ้าของธุรกิจรู้เรื่องภาษี

ภาษีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ กิจการส่วนใหญ่จะจ้างนักบัญชีไว้คอยดูแลจัดการเรื่องภาษีเพื่อมิให้เกิดประเด็นทางภาษีกับกรมสรรพากร ที่จริงแล้วเจ้าของกิจการต้องตัดสินใจตั้งแต่ก่อนเริ่มธุรกิจว่าจะดำเนินธุรกิจแบบนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ถ้าผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องภาษีก็คงจะดีไม่น้อยสำหรับการดำเนินกิจการ สิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรรู้เกี่ยวกับภาษี ถึงแม้ธุรกิจจะจ้างนักบัญชีเป็นที่ปรึกษา เจ้าของธุรกิจก็ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษี ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้เกี่ยวกับภาษีมีดังนี้ 1 อัตราภาษีสำหรับประเภทธุรกิจบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยปกติก่อนเริ่มกิจการผู้ประกอบการต้องตัดสินใจเลือกประเภทธุรกิจว่าจะเป็นแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอัตราการเสียภาษีที่แตกต่างกัน ดังนี้ เมื่อเริ่มต้นธุรกิจถ้ากิจการคาดว่ารายได้ต่อปีจะเกิน 750,000 บาทก็ควรเลือกประกอบธุรกิจในรูปบริษัท เนื่องจากอัตราภาษีอยู่ที่ 15% ซึ่งจะประหยัดภาษีมากกว่ากรณีบุคคลธรรมดา   2 ประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ    ในการทำธุรกิจ มีภาษีที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรรู้ดังนี้ 2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม …