27 September 2023

ทำบัญชีเองแล้ว ทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชี

การที่เราใช้บริการโปรแกรมบัญชี ทำบัญชี, ออกเอกสารซื้อ-ขาย, บันทึกรายการบัญชี หรือทำทุกอย่างเองได้ ก็ยังจำเป็นต้องจัดจ้างนักบัญชี หรือสำนักงานบัญชี