25 February 2021

อนุมัติรายการสมุดรายวันทั้งหมด (A032)

รายการที่สร้างไว้ในหน้ารายรับ และรายจ่าย ระบบจะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติและส่งข้อมูลไปยังหน้าสมุดรายวัน จะอยู่ในช่องสถานะ รอตรวจสอบ จะยังไม่ย้ายเข้าในเล่มบัญชีนั้นๆ ถ้ายังไม่กดอนุมัติรายการ รายการรอตรวจสอบทั้งหมด ถ้าไม่ต้องการตรวจสอบและอนุมัติรายการที่ละรายการ สามารถทำการติ๊กทั้งหมดแล้วอนุมัติได้เลย ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่หน้าบัญชี >> สมุดรายวัน >> ดูทั้งหมด ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่แท็บรอตรวจสอบ เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติถ้าต้องการอนุมัติทั้งหมดให้ที่คลิ๊กที่ช่องแรกบนสุด จากนั้นคลิกที่อนุมัติรายการทั้งหมด หากระบบแจ้งเตือน ให้คลิกเข้าไปที่เลขที่เอกสารนั้น และตรวจสอบผังบัญชีว่ามีการลงครบถ้วนไหม …

คำนวนอายุการใช้งานของสินทรัพย์

เมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์มาแล้ว มีการใช้งานระหว่างปี โปรแกรมจะช่วยคำนวณอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังวิธีการดังนี้ สูตร อายุการใช้งาน (หน่วยปี) = (วันที่ปัจจุบัน – วันที่ซื้อ)/365เช่น บันทึกซื้อสินทรัพย์วันที่ 16/06/2017 ดึงข้อมูลปัจจุบันวันที่ 25/12/2019 แทนค่าในสูตร (25/12/2019 – 16/06/2017)/365 = 2.53 ปี โดยประมาณ ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี …

วิธีคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

สูตรการคิดค่าเสื่อมสินทรัพย์ของระบบ PEAKค่าเสื่อมราคา/วัน = [ (ราคาทุน – ค่าเสื่อมสะสมยกมา) – มูลค่าซาก ] / อายุคงเหลือ (วัน)  เมื่อได้ตัวเลขค่าเสื่อมราคา/วัน จะนำ x จำนวนจำนวนวันของเดือน จะเป็นค่าเสื่อมราคาของเดือนๆนั้น ซึ่งตัวอย่างการคิดค่าเสื่อมทางทีมงานขอแบ่งเป็น 2 กรณีกรณีที่ 1 กรณีไม่มีค่าเสื่อมสะสมยกมากรณีที่ 2 กรณีมีค่าเสื่อมสะสมยกมา …