25 March 2023
PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยการลงนามครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้านการปฏิบัติงานบัญชีให้มีทักษะ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสายอาชีพ

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาในวิชาชีพบัญชี เพื่อผลิตบุคลากรในสายงานบัญชีที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของ PEAK ที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา