25 May 2022

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.86

New Features PEAK Tax เพิ่มตัวเลือกประเภทหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ออกให้ครั้งเดียว ออกให้ตลอดไป) PEAK Tax เพิ่มฟังก์ชันการสร้าง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.2 PEAK Tax เพิ่มการออกรายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษีซื้อ และใบกำกับภาษีขาย New PEAK เพิ่มตัวเลือกการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.85

New Features New PEAK ฟังก์ชันกดรับใบเสร็จ ที่เอกสารฝั่งรายจ่าย New PEAK ฟังก์ชันรับใบเสร็จและลงทะเบียนใบกำกับภาษี ที่หน้าตารางฝั่งรายจ่าย Online View เพิ่มปุ่มตัวเลือกแก้ไขชื่อสมุดรายวันที่หน้า PEAK Tax เพิ่มปุ่มอัปเดตข้อมูล กรณีข้อมูลไม่ตรงกับใน PEAK Update Online View เพิ่มคำว่าสาขาที่ ของเอกสารในหน้า Online View …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.84

New Features New PEAK เพิ่มเอกสารใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รับใบลดหนี้ และรับใบเพิ่มหนี้ New PEAK เพิ่มรูปแบบการชำระเงินแบบตัดชำระกับเอกสารที่ค้างชำระ New PEAK เพิ่มการปันส่วนกลุ่มจัดประเภท (Classification) แบ่งแยกรายบัญชี เพิ่มสิทธิการใช้งาน สำหรับดูแลสินค้าและต้นทุนขายของกิจการ Online View เพิ่มฟังก์ชันตั้งค่าแบ่งสีระหว่างต้นฉบับ และสำเนา Online View เพิ่มการแสดงลายน้ำ …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.83

New Features New PEAK เพิ่มฟังก์ชันการพิมพ์ซองเอกสารที่เมนูผู้ติดต่อ New PEAK เพิ่มส่วนการแสดงความคิดเห็นที่หน้าสมุดรายวัน Update ทำให้การแนบไฟล์รองรับสกุล .Rdx (ไฟล์จากระบบ RDPrep กรมสรรพากร) New PEAK กิจการที่จดทะเบียนใบกำกับภาษี ให้ Default การสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้เป็นใบกำกับภาษี New PEAK เพิ่มช่องทางการเงิน e-Wallet สำหรับผู้ให้บริการ …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.82

New Features New PEAK เพิ่มการแสดงราคาสินค้า ตามที่ตั้งค่าไว้ในข้อมูลราคาของสินค้า/บริการ New PEAK เพิ่มเมนู DBD e-Filing สำหรับใช้ออกไฟล์เพื่อยื่นงบการเงินเข้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า OnlineView เพิ่มการแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ (แสดงเอกสารแบบไม่มีข้อมูลผู้ซื้อ) OnlineView ใบสำคัญจ่ายเพิ่มการแสดงข้อมูลธนาคารของผู้ติดต่อที่จะต้องทำการจ่ายเงินให้ OnlineView เพิ่มฟังก์ชันการแก้ไขหน้าสมุดรายวัน Update New PEAK ปรับให้การออกรายงานไม่แสดงผู้ติดต่อที่สถานะจัดเก็บ และเพิ่มตัวเลือกหากต้องการให้แสดงผู้ติดต่อที่จัดเก็บ OnlineView …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.81

New Features New PEAK เพิ่มฟังก์ชัน Export รายงานบัญชีแยกประเภท New PEAK หน้ารวมเอกสารใบแจ้งหนี้ Tab รับชำระแล้ว เพิ่มคำสั่งเพื่อดูข้อมูลใบเสร็จรับเงิน หน้า OnlineView เพิ่มตัวเลือกการแสดงผล ให้แสดงราคาแบบรวมภาษี Update New PEAK ปรับช่องใส่ราคาต่อหน่วย ให้ใส่จำนวนเงินติดลบได้ กรณีเป็นรายการบริการ New PEAK …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.80

New Features PEAK Payroll เมนูสร้างสรุปจ่ายเงินเดือน สำหรับรวมยอดเงินที่จ่ายให้กับพนักงานทั้งปี PEAK Payroll ฟังก์ชันพิมพ์แบบ ภ.ง.ด.1ก และใบแนบ ภ.ง.ด.1ก PEAK Payroll ฟังก์ชันส่งอีเมลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้แก่พนักงาน New PEAK ฟังก์ชัน Import Shopee/Lazada …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.79

New Features New PEAK ฟังก์ชันการนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อ (Import Contact) เพื่อสร้างผู้ติดต่อหลายรายการในครั้งเดียว New PEAK เปิดให้ใส่กลุ่มจัดประเภท ที่หน้าเอกสารใบเสนอราคา และใบสั่งซื้อ New PEAK เพิ่มปุ่มลงทะเบียนใบกำกับภาษีซื้อที่หน้าตารางใบกำกับภาษี PEAK Tax ปรับปรุงการออก Text File ใหม่ ให้แบ่งช่องที่อยู่ และแบ่งรายการเงินได้ต่อใบหัก ณ …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.78

New Features New PEAK เปิดเมนูการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งาน และเพิ่มหน้าสำหรับแสดงกิจการทั้งหมดที่ผู้ใช้งานเป็นสมาชิก New PEAK เปิดฟังก์ชันการ Export รายงานสินค้า/บริการ และปรับการแสดงข้อมูล ให้อิงตามระบบสินค้าใหม่ New PEAK เปิดฟังก์ชันการนำใบเสนอราคาไปสร้างใบสั่งซื้อ หน้า OnlineView เพิ่มฟังก์ชันการแก้ไข ทำให้หน้าใบเสนอราคาสามารถเปิด-ปิดส่วนวันที่ตอบรับได้ PEAK Tax เพิ่ม Tab แสดงรายละเอียดรายการภาษีที่ใช้ยื่นในแบบภาษี …

Update โปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.77

New Features ระบบใหม่ PEAK Tax ระบบจัดการภาษี ที่จะมาช่วยนักบัญชี จัดทำภาษีได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์การสร้างใบหัก ณ ที่จ่าย พร้อมส่งอีเมลให้คู่ค้า และฟังก์ชันสร้างแบบ ภ.ง.ด. แบบ ภ.พ. Update ปรับการแสดงกราฟและรายงานฝั่งรายจ่าย ส่วนที่เป็นต้นทุนขายสินค้าแสดงเป็นระบบต้นทุนขายสินค้าแทนชื่อผู้ติดต่อ เอกสารที่ยกเลิกแล้ว บน Online View ให้ขึ้นข้อความแสดงเอกสารนี้ถูกยกเลิกแล้ว การแก้ไขสมุดรายวันที่มีการบันทึกบัญชีต้นทุนขายป้องกันให้สามารถแก้ไขได้เฉพาะบัญชีหลักและคำอธิบาย หน้า …