4 June 2023
PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เสริมศักยภาพว่าที่นักบัญชีรุ่นใหม่

PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดความรู้การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้กับนักศึกษาสาขาบัญชี ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 โดยมีคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ผ่านช่องทาง Online. โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ การสร้างและตั้งค่ากิจการ ฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนมีการวัดระดับความรู้ PEAK Advisor Basic …

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เสริมศักยภาพด้านบัญชีให้กับนิสิต พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล

PEAK ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในทางปฏิบัติ ทักษะเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันให้กับนิสิต เตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ ระดับป.ตรี-ป.เอก

PEAK ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมไปถึงการใช้สื่อนวัตกรรมในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ตลอดจนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ผนึกกำลังกับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พัฒนาคุณภาพบัณฑิต เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

PEAK ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพบัญชี ให้พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

PR

PEAK ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ได้มีการจัดกิจกรรม ‘เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566’ เพื่อถ่ายทอดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ SMEs ทั่วไปได้รับทราบ โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs ในกรุงเทพมหานคร และอีก 20 จังหวัดทั่วประเทศ ในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน …

PR

PEAK #ผู้นำนวัตกรรมบัญชี ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เสริมศักยภาพบุคลากรในแวดวงวิชาชีพบัญชี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจารย์สาขาบัญชี และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมในหัวข้อ ‘”นักบัญชียุคใหม่กับการจัดการธุรกิจ E-Commerce และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำบัญชีธุรกิจยุคดิจิทัลด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยี (AI, API, RPA, และ OCR)’ โดยมีคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ …

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสริมสร้างศักยภาพให้กับว่าที่นักบัญชีในยุคดิจิทัล

มื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คุณวรัญญา ทัศวานนท์ ผู้จัดการสถาบันการเรียนรู้ PEAK Academy พร้อมด้วยคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง Accounting Transformation Specialist, คุณอุรชา เสริมสุขเลิศ Academy Assistant และคุณลัดดาวัลย์ โม้หิน Accounting Software Consultant จาก …

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์จับมือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสริมศักยภาพว่าที่นักบัญชียุคใหม่ เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

คุณวรัญญา ทัศวานนท์ ผู้จัดการสถาบันการเรียนรู้ PEAK Academy พร้อมด้วยคุณพิมพ์พิชชา ยิ่งรุ่งเรือง และคุณอุรชา เสริมสุขเลิศ จาก PEAK #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และทักษะทางบัญชีที่จำเป็นในโครงการฝึกปฏิบัติการใช้งาน Accounting Software สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม และ …

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยกระดับบุคลากรด้านบัญชี เตรียมพร้อมแข่งขันระดับประชาคมอาเซียน

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีให้กับนักศึกษา สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความพร้อมในการแข่งขันกับนักบัญชีจากประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวิชาชีพบัญชี หนึ่งในภารกิจสำคัญเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจไทย

PR

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

PEAK ผู้นำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยการลงนามครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้านการปฏิบัติงานบัญชีให้มีทักษะ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสายอาชีพ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาในวิชาชีพบัญชี เพื่อผลิตบุคลากรในสายงานบัญชีที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของ PEAK ที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น