30 September 2022
PR

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565.โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันในหลายมิติ ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดการจ้างงาน ยกระดับการบริหารงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลในทุกแขนง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี PEAK เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย …

PR

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการหารือและร่างข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้. ด้านการเรียนและการสอน สาขาวิชาการบัญชี ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการ …

PR

PEAK ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนบริษัทฟินเทค และบริษัทชั้นนำของไทย อาทิ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด,บริษัท ไทย …

PR

บรรยากาศงาน PEAK Partner Accountant Conference 2022

จบลงไปแล้วอย่างอบอุ่น สำหรับงาน PEAK Partner Accountant Conference 2022 หรือ PPAC 2022 ที่เป็นการรวบรวมสาระความรู้ทางบัญชีจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ไว้อย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น • การตอบปัญหาข้อสงสัยและแนะนำความรู้ทางด้านการวางแผนภาษีจากอาจารย์ สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร • การบอกเล่าประสบการณ์การเริ่มต้นทำการตลาดของสำนักงานบัญชีจาก คุณกฤษ เกตุศร เจ้าของเพจบัญชีคลับและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประสบการณ์การบริหารสำนักงานบัญชี เพื่อปรับ …

PR

PEAK ผนึกกำลังกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสำหรับโลกธุรกิจแห่งอนาคต

คุณภีม เพชรเกตุ   ผู้ก่อตั้งโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK  และรศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร  คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา สำหรับขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการให้สิทธิ์การใช้งาน การอบรมการใช้งาน การตอบคำถามและให้ข้อมูลทางเทคนิค ตลอดจนการแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัท สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ และการนำไปช่วยเหลือสังคม เช่น กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน สตาร์ตอัพ …