25 January 2021

โครงการคนละครึ่งกับเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าต้องรู้

ผ่านไปถึงสองเฟสแล้วสำหรับโครงการคนละครึ่ง ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับประเทศของภาครัฐที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

ภ.ง.ด. คืออะไร มีกี่แบบ และแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

ผู้เสียภาษีไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ในการยื่นแบบเสียภาษีต้องกรอกแบบยื่นรายการภาษีเรียกว่า ภ.ง.ด. (ย่อมาจาก ภาษีเงินได้)

ลืมยื่นภาษี! ยื่นภาษีล่าช้า! มีโทษอะไรบ้าง

หลายคนลืมยื่นภาษีบ้างหรือยื่นเกินเวลาที่กำหนดบ้าง จึงเกิดคำถามว่าจะมีโทษอย่างไร ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อน

วิธีตรวจเช็คสถานะภาษีเงินคืนง่ายๆด้วยตัวเอง

ถ้าในระหว่างปีคุณถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายมากกว่าภาษีที่ต้องชำระ คุณสามารถขอเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากรได้ ซึ่งการเช็คสถานะเงินคืนก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตนเอง ดังนี้

รูปแบบธุรกิจแบบไหนเสี่ยงกรมสรรพากรตรวจสอบ

สิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจมีความกังวลประการหนึ่ง คือ การที่ธุรกิจจะถูกตรวจสอบภาษีจากกรมสรรพากร

ลืมหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องทำอย่างไร

บ่อยครั้งผู้ประกอบการลืมหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ประกอบการจะมีวิธึจัดการอย่างไร ก่อนอื่นเจ้าของกิจการควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อนว่าคืออะไร

รายการลดหย่อนภาษีสำหรับนิติบุคคล

โดยปกติธุรกิจ SMEs ที่จดทะเบียนในรูปของนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2560 จะได้รับยกเว้นภาษีสำหรับกำไรสุทธิ 3 แสนบาทแรก

ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมคืออะไรต่างกันอย่างไร

ภาษีมีหลายประเภท จึงมีการจำแนกประเภทของภาษีโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ และสำหรับหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้ ได้แก่ การจำแนกตามหลักการผลักภาระภาษี คือ ภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

การยื่นภาษีออนไลน์เป็นบริการของกรมสรรพากรที่ช่วยให้ผู้เสียภาษีประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบที่สรรพากรพื้นที่

รู้หรือไม่ ยิงโฆษณาผ่าน Facebook, Google ก็ต้องเสียภาษี

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกลงโฆษณาทาง Facebook, Google เป็นอันดับแรกๆ แล้วรู้กันไหมครับ ว่าการยิงโฆษณาผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ ก็ต้องเสียภาษีด้วย