28 January 2021

วิธีส่งงบการเงินผ่าน DBD e-Filing

การส่งงบการเงินเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท ที่จะต้องส่งงบให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเดือน 5 หลังจากวันที่ปิดรอบปีบัญชี

ปิดงบการเงิน เรื่องสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

การปิดงบการเงิน สิ่งสำคัญสำหรับนักธุรกิจ เพื่อจัดส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปิดงบการเงินแบบง่ายๆ ได้ที่นี่