25 March 2023

จัดการข้อมูลบัญชีแบบขั้นเทพ ด้วยเทคโนโลยี และ Big data

ในโลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทำให้ทุกธุรกิจจำเป็นให้ความสำคัญกับช้อมูล ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้ข้อจำกัดในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ลดลงหรือหมดไป การไหลมาของข้อมูล Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ด้าน งานบัญชีเป็นงานที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททำให้มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น งานบัญชีเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล การตัดสินใจของผู้ประกอบการจะอ้างอิงจากข้อมูลทางบัญชีเป็นส่วนใหญ่ ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนธุรกิจ การจัดการข้อมูลบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ Big Data คืออะไร Big Data คือ ข้อมูลที่มีปริมาณที่ใหญ่มาก มีทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง กึ่งมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง Big Data …

วางแผนการเงินอย่างไร ให้ธุรกิจเติบโตในยุคดิจิทัล!

ปัจจุบันหลายๆ คนมีความฝันที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยให้การดำเนินการต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น  แต่สิ่งสำคัญที่มักจะเป็นปัญหากัผู้ที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอ ก็คือเรื่องของการวางแผนทางการเงินว่าจะทำให้ธุรกิจหรือกิจการของเรามีสภาพคล่องในระยะยาว และสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นก่อนท่จะเริ่มประกอบธุรกิจ จะต้องมีการวางแผนทางการเงินเป็นอย่างดี ปัญหาที่พบโดยทั่วไปของผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหม่ คือ การขาดระบบบัญชีและงบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการด้านการเงิน และสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดสินใจทางธุรกิจได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรืออาจทำให้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการส่งเสริมตามาตรการของภาครัฐ ได้ ดังนั้นการประกอบธุรกิจจึงต้องการจัดการเรื่องการเงินการลงทุนอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชี และการทำธุรกรรมทางการเงินการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชีภาษี …

API เร่งสปีดธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพนักบัญชี

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า  API ในการพัฒนา แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือ เกม แต่ไม่เข้าใจความหมาย นักบัญชีบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความจริงแล้ว API เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นักบัญชี ยุคดิจิทัลไม่รู้ไม่ได้ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น API มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับงานบัญชี บทความนี้มีคำตอบ API คืออะไร API ย่อมาจากคำว่า Application Programming Interface หรือส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ …

เลือกสำนักงานบัญชีอย่างไร ถูกใจเจ้าของกิจการ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ประกอบการ SMEs นิยมจ้างสำนักงานบัญชีเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำบัญชีเองหรือจ้างพนักงานบัญชี และถึงแม้กิจการจะสามารถจัดทำเอกสารทางธุรกิจเองได้  ไม่ว่าจะเป็น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น แต่ในการปิดบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องทางบัญชีและภาษี ยังจำเป็นต้องมีนักบัญชีลงนามรับรองงบการเงินและรายงานภาษีประจำปีตามกฎหมาย การจ้างสำนักงานบัญชีจึงมีความสำคัญสำหรับกิจการ การเลือกใช้สำนักงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายในการนำส่งงบการเงินและแบบแสดงรายการทางภาษี รวมทั้งคุ้มค่ากับค่าทำบัญชีที่จ่าย หน้าที่ของสำนักงานบัญชี 1. การยื่นแบบภาษีประจำเดือน ได้แก่ การยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม …

การบันทึกรายได้กับหลักเกณฑ์สำคัญที่ช่วยให้กิจการเติบโต

รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญ เพื่อนำไปสู่การคำนวณกำไรสุทธิที่ถูกต้อง ในการบันทึกรายได้ยังคงมีประเด็นปัญหาที่นักบัญชีต้องระวัง จะมีประเด็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันในบทความนี้ รายได้คืออะไร ในทางธุรกิจ รายได้ (Revenue) หมายถึง รายรับที่องค์กรธุรกิจได้มาจากการดำเนินกิจกรรมตามปกติ เป็นผลจากการสินค้าและบริการให้กับลูกค้า นอกจากนี้รายได้ยังหมายถึงจำนวนเงินที่ได้รับภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เช่น บริษัท A มีรายได้ในปี 2564 10 ล้านบาท เป็นต้น ในทางบัญชีการจัดทำงบการเงิน รายได้จะถูกแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเป็นบรรทัดแรก ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 …

ความเสี่ยงงานบัญชี มีวิธีรับมือได้อย่างไร?

ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กรธุรกิจ เป็นโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ ที่จะทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ที่กำหนดไว้ งานบัญชีเป็นงานที่มีความสำคัญมากของทุกองค์กร มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลบัญชีและ การเงิน ซึ่งต้องมีความถูกต้องสำหรับผู้ประกอบการนำไปใช้ในการตัดสินใจ และมีความน่าเชื่อถือ สำหรับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามงานบัญชีก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดซึ่งจะก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ผู้ประกอบการจะรับมือกับความเสี่ยงในงานบัญชีได้อย่างไร บทความนี้ มีคำตอบ ความเสี่ยงที่พบในงานบัญชี ความเสี่ยงที่พบในงานบัญชี  ประกอบด้วย 1. ความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ …

เรื่องต้องรู้! การพัฒนาทักษะนักบัญชีในยุคดิจิทัล

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ หลายอาชีพมีความเสี่ยงที่จะตกงาน หลายคนเชื่อกันว่าการทำงานแบบซ้ำๆ เดิมอย่างงานบัญชีมีโอกาสถูกแทนที่ด้วย AI นักบัญชีจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะอะไรบ้างเพื่อให้อยู่รอดและไม่เสี่ยงต่อการตกงานในยุคดิจิทัล ยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทุกวันนี้โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ภาคธุรกิจจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Digital Transformation จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้ Digital Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กรธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ และการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า รวมถึงขั้นตอนการทำงานและวัฒนธรรมขององค์กร โดยตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการปรับตัวไปกับองค์กรด้วยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเพื่อป้องกันการเกิด Digital …

ไม่รู้ไม่ได้! กฎหมายภาษีที่ส่งผลกระทบต่องานบัญชี

งานบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งกฎหมายที่ใกล้ตัวนักบัญชีที่สุดคือ ประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ที่จัดเก็บโดยกรมสรรพากร รวมทั้งกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายศุลกากร, พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพระราชบัญญัติภาษีป้าย นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท), พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพ.ศ.2547, พระราชบัญญัติประกันสังคม, พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น กฎหมายภาษีเป็นกฎหมายที่สำคัญ โดยเฉพาะประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นกฎหมายภาษีที่นักบัญชีทั้งในองค์กรและสำนักงานบัญชี …

เดบิต-เครดิต ในการทำบัญชีคืออะไร

เดบิต-เครดิต เป็นคำที่คุ้นเคยสำหรับนักบัญชี ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี แต่สำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจความหมายหรืออาจเข้าใจผิดได้ บางคนเข้าใจว่า เดบิต คือ รายรับ เครดิตคือรายจ่าย  อันที่จริง เดบิต เครดิต เป็นหลักการพื้นฐานของบัญชี การที่เจ้าของกิจการเข้าใจหลักการของเดบิตเครดิตจะช่วยให้มองเห็นที่มาที่ไปของรายการค้า เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและช่วยให้วางแผนตัดสินใจในการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เดบิต เครดิต คืออะไร มีผู้ให้คำนิยามของเดบิต เครดิต ไว้ดังนี้ 1. คุณหญิง พยอม สิงห์เสน่ห์และนรีนุช …

บริหาร Cash flow อย่างไร ไม่ให้กิจการขาดสภาพคล่อง

ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีเงินสดเพียงพอเพื่อใช้ใน การดำเนินกิจการ กิจการ SMEs  หลายๆ กิจการมักประสบปัญหาการขาดเงินที่เพียงพอในการ ดำเนินธุรกิจ การทำความเข้าใจกระแสเงินสดเข้าออกจะทำให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการกระแส เงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ ทำไมธุรกิจจึงขาดสภาพคล่อง สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจขาดสภาพคล่องเกิดจาก 4 จม คือ 1. จมอยู่กับลูกหนี้ หมายถึงเมื่อกิจการขายสินค้าไปแล้วยังเก็บค่าสินค้าจากลูกหนี้ไม่ได้ 2.จมอยู่กับสินค้า หมายถึง สต็อกสินค้ามีมาก ขายสินค้าไม่ออก การมีต้นทุนเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ สินค้าหมดอายุ …