9 August 2022
หลังจากที่ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด 3 และติดตั้งเข้าเครื่องไว้ (วิธีการติดตั้ง) แล้ว ให้ทำการตั้งค่าการใช้งานครั้งแรก ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการเปิดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลขึ้นมา กรอกเลข 13 หลัก ของกิจการ ระบุเลขที่สาขา เดือนที่จ่ายเงิน พ.ศ. และทำการ Browse ข้อมูลที่ดึงมาระบบ PEAK เมื่อ Browse แล้วให้กดตกลง หลังจากนั้นจะสามารถทำการใส่รายละเอียด รหัสข้อมูล ตามภาพด้านล่าง ( ช่องตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล สัญลักษณ์ | จะอยู่ที่แป้นพิมพ์ ฅ ฃ ใต้ปุ่ม Backspace ) หลังจากกรอกข้อมูลครบให้กดปุ่ม ตกลง ค่ะ ขั้นตอนที่ 2 ให้ทำการตั้งค่าตำแหน่งข้อมูล ให้ระบุตังเลข 0-22 ตามภาพด้านล่าง ในช่องที่ 18 วดป ที่จ่าย ให้เลือกเป็น พ.ศ. dd/mm/yyyy หลังจากนั้นให้กดโอนย้ายข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 เมื่อทำการโอนย้ายข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกพื้นทีในการจัดเก็บไฟล์ เมื่อจัดเก็บแล้ว ระบบจะแจ้งว่าจัดเก็บข้อมูลไฟล์ เรียบร้อยแล้ว ให้กด ตกลง หลังจากนั้น สามารถทำการสั่งพิมพ์เอกสารใบแนบ และใบหน้าไว้ได้ ให้กดที่ พิมพ์ รายการที่ต้องการสั่งพิมพ์ ให้ทำการติ๊กรายการด้านหน้าก่อนสั่งพิมพ์ค่ะ หมายเหตุ การสั่งพิมพ์เอกสาร ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์ ถ้าต้องการปริ้นเป็น PDF ให้ทำการเลือกปริ้นเตอร์เป็นการปริ้น PDF ก่อนค่ะ

วิธีตั้งค่าและใช้งานโปรแกรม โอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.3

หลังจากที่ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด 3  และติดตั้งเข้าเครื่องแล้ว (วิธีการติดตั้ง) ให้ทำการตั้งค่าการใช้งานครั้งแรก ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1 

เปิดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล กรอกเลข 13 หลัก ของกิจการ ระบุเลขที่สาขา เดือนที่จ่ายเงิน พ.ศ. และทำการ Browse ข้อมูลที่ดึงมาระบบ PEAK
เมื่อ Browse แล้ว ให้กด “ตกลง” หลังจากนั้นจะสามารถทำการใส่รายละเอียด รหัสข้อมูล ตามภาพด้านล่าง
(ช่องตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล สัญลักษณ์ | จะอยู่ที่แป้นพิมพ์ ฅ ฃ ใต้ปุ่ม Backspace)  หลังจากกรอกข้อมูลครบ และกดปุ่ม “ตกลง

ขั้นตอนที่ 2 

ตั้งค่าตำแหน่งข้อมูล โดยกรอกเลข 0-22 ดังภาพ

ในช่องที่ 18 วดป ที่จ่าย. ให้เลือกเป็น พ.ศ. dd/mm/yyyy หลังจากนั้นให้กดโอนย้ายข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 

เลือกพื้นทีในการจัดเก็บไฟล์ ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์

เมื่อจัดเก็บแล้ว ระบบจะแจ้งว่าจัดเก็บข้อมูลไฟล์ เรียบร้อยแล้ว ให้กด “ตกลง

หลังจากนั้น สามารถทำการสั่งพิมพ์เอกสารใบแนบ และใบหน้าไว้ได้ ให้กดที่ “พิมพ์

ติ๊กเครื่องหมายถูกด้านหน้ารายการที่ต้องการก่อนสั่งพิมพ์

หมายเหตุ การสั่งพิมพ์เอกสาร ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์ หากต้องการปริ้นเป็นไฟล์ PDF ให้ทำการเลือกปริ้นเตอร์เป็นการปริ้น PDF ก่อน

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK