4 June 2023
โปรแกรมบัญชี PEAK อัพเดทเวอร์ชั่น

อัพเดทโปรแกรมบัญชี PEAK_V.2.36

โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.36

วันนี้ 29.04.2020 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK มีอัพเดท Version ใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

New

 • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) เลือกให้อัตโนมัติตามประเภทภาษีที่ได้ทำการเลือกตามประเภทเงินได้พึงประเมิน
 • สร้างหน้าตั้งค่าเพื่อให้ผู้ติดต่อและข้อมูลสินค้าสามารถสร้างซ้ำได้
 • เอกสารที่ทำการส่ง e-Tax Invoice มีปุ่ม “บันทึกบัญชีใหม่” ให้กดได้

Update

 • ใบลดหนี้ที่ไม่ได้เป็นใบกำกับภาษี (จากเดิมที่สามารถเลือกแสดงรายการในตาราง) จะไม่ทำการแสดงในตารางใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • นำเอาระบบแจ้งเตือนการใช้งานฟังก์ชั่นของแต่ละแพ็คเกจ ออกจากระบบแพ็คเกจทดลอง (Trial Package)
 • ออกแบบให้แบบรายการแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) สามารถกดจัดเก็บข้อมูลรูปแบบ PDF
 • เพิ่มฟังก์ชันสามารถค้นหาเอกสารจากรหัสผู้ติดต่อได้
 • สามารถกำหนดให้ใบลดหนี้เป็นใบกำกับภาษีหรือไม่เลือกให้เป็นใบกำกับภาษีได้
 • ปรับปรุงหน้าตาการใช้งานให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น สำหรับฟังก์ชันรวมรายงาน
 • รวมรายงาน หัวข้อ รายงานสรุปยอดขายสินค้า/บริการตามบัญชีรายวัน และ รายงานสรุปยอดขายสินค้า/บริการตามลูกค้า ได้ทำการเพิ่มช่อง “อื่นๆ” ในหน้าสรุปข้อมูล
 • ปรับปรุงการจำกัดข้อมูลที่ทำการส่งมาสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก (API)


Bug Fix

 • แก้ไขรายงานประจำเดือน (Monthly Report) แสดงค่าตรงอื่นๆ ผิด (แก้ไขให้ทำการลงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว)
 • ปุ่มกดซ่อนรายงานการขายในหัวข้อรวมรายงาน ระบบทำการซ่อนรายงานการเงิน, สินค้าและลูกหนี้เจ้าหนี้ให้อัตโนมัติ (แก้ไขให้ซ่อนทีละหัวข้อแล้ว)
 • รายงานยอดขายตามบัญชี แสดงตัวเลขไม่เหมือนกันใน รายงานงบกำไร-ขาดทุน (แก้ไขให้แสดงแล้ว)
 • หน้าภาพรวมการเงินแสดงไม่ถูกต้อง (แก้ไขให้แสดงแล้ว)
 • ออกใบลดหนี้แสดงยอดที่ถูกต้องทั้งจำนวน กรณีมีส่วนลดรวมไม่ได้ ระบบขึ้นแจ้ง “โปรดกรอกข้อมูลในช่อง” (แก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว)
 • หน้าพิมพ์เอกสาร (Online View) ช่องรับชำระเงิน ไม่แสดงชื่อบัญชีของเงินสดนั้น (แก้ไขให้แสดงแล้ว)
 • เอกสารการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) ไม่สามารถนำเข้าระบบได้ (แก้ไขให้สามารถนำเข้าข้อมูลได้แล้ว)
 • ใบเสนอราคาไม่สามารถเข้าหน้าเอกสารได้ (แก้ไขให้แสดงแล้ว)
 • เปลี่ยนปีของรายการสินค้าแต่ไม่สามารถกดส่งอีเมลได้ (แก้ไขให้กดส่งข้อมูลได้แล้ว)
 • ร่างใบเสร็จจากใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระซ้ำได้ ซึ่งปกติเมื่อทำการออกใบเสร็จแล้วบันทึกร่างไว้จะไม่สามารถกดออกใบเสร็จจากใบแจ้งหนี้หรือชำระเงินจากใบแจ้งหนี้นั้นได้อีก ออกใบเสร็จรับเงินได้ซ้ำเกิน 1 ครั้ง (แก้ไขไม่ให้สามารถกดซ้ำได้แล้ว)
 • เมื่อทำการยกเลิกเอกสารร่างใบเสร็จแต่ข้อมูลในสมุดรายวัน (Journal) ยังคงอยู่ (แก้ไขให้ข้อมูลจากสมุดรายวันถูกยกเลิกแล้ว)
 • ไม่สามารถลบเอกสารใบเสร็จรับเงิน ระบบแจ้งไม่สามารถยกเลิกเอกสารได้เนื่องจากสมุดบัญชีถูกล็อค (แก้ไขให้ยกเลิกเอกสารได้แล้ว)
 • ทำการล็อคบัญทึกบัญชีแต่ระบบยังสามารถให้แก้ไขการรับชำระเงินได้อยู่ (แก้ไขให้ไม่มีปุ่มแก้ไขข้อมูลเมื่อทำการล็อค)
 • ระบบจำค่าคำอธิบายสินค้าตัวเก่า (แก้ไขให้จำข้อมูตัวล่าสุดที่ได้ทำการแก้ไข)
 • ไม่สามารถกดยกเลิกการชำระเงินที่หน้าแบบรายการแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) (แก้ไขให้สามารถกดยกเลิกได้แล้ว)
 • หน้าช่องทางชำระเงินแบบรายการแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เมื่อทำการกดชำระเงินโหลดเสร็จ ระบบไม่ขึ้นชำระเงินให้ (แก้ไขให้ข้อมูลชำระเงินขึ้นแล้ว)
 • เรียกรายการเคลื่อนไหวสินค้าไม่ได้กระดิ่งไม่แจ้งเตือน (แก้ไขให้ทำการขึ้นแจ้งเตือนแล้ว)
 • สร้างรายการโปรดหน้าใบเสนอราคาระบบแจ้งสร้างรายการไม่สำเร็จ (แก้ใขให้สามารถสร้างรายการได้แล้ว)
 • ระบบไม่สามารถแปลข้อมูลงปี พ.ศ. ให้เป็น ค.ศ. (แก้ใขให้ปรับเปลี่ยนข้อมูลได้แล้ว)
 • เมื่อทำการอนุมัติใบเสร็จหน้าตารางไม่ขึ้นประวัติการใช้งาน (แก้ไขให้ทำการขึ้นแสดงข้อมูลแล้ว)
 • เมื่อกดซ่อนรายงานการขาย ระบบทำการซ่อนรายงานการเงิน สินค้า และลูกหนี้เจ้าหนี้ให้อัตโนมัติ (แก้ไขให้ทำการขึ้นซ่อนข้อมูลทีละส่วนแล้ว)
 • ทำการเพิ่มผู้ติดต่อต่างประเทศ ไม่ได้ระบุเลขผู้เสียภาษีไว้ เมื่อระบุข้อมูลทีหลัง พบว่าช่องเลขผู้เสียภาษีให้ระบุตามแบบไทย 13 หลัก (แก้ไขให้หน้าแก้ไขใส่ข้อมูลแบบเดียวกับหน้าสร้างข้อมูลแล้ว)
 • สร้างใบแจ้งหนี้แบบราคารวมภาษีแต่ตอนที่ไปดึงใบออกใบลดหนี้ไม่ออกเป็นแบบรวมภาษีให้ (แก้ไขให้ทำการขึ้นแสดงข้อมูลแล้ว)
 • เพิ่มสินค้าใหม่ไม่ได้ ระบบโหลด Loading in Progress… (แก้ไขให้ทำการขึ้นแสดงข้อมูลแล้ว)
 • เอกสารรูปแบบ PDF ในหน้า Online view รูปแบบเอกสาร 2 (EN)  ตรง Date ของ Created by ขยับลงมาด้านล่าง และขอบด้านล่างหาย (แก้ไขให้ทำการขึ้นแสดงข้อมูลแล้ว)
 • Online View เลือกตั้งค่าแบบต้นฉบับและสำเนา สามารถใส่ค่าได้มากกว่า 10 หน้า (แก้ไขให้ทำการขึ้นแสดงข้อมูลสูงสุดเพียงแค่ 10 หน้าแล้ว)
 • หน้าสร้างใบลดหนี้ สามารถค้นหาเลขที่เอกสารใบเสร็จรับเงินที่สร้างจากใบวางบิลได้ (แก้ไขให้ไม่แสดงข้อมูลแล้ว)
 • ไม่สามารถทำการกระทบยอดได้ ระบบแจ้งรายการทางธุรกรรมนี้จะไม่ได้รับการกระทบยอดเนื่องจากมูลค่าของรายการไม่เท่ากับมูลค่าของธุรกรรม แต่ขึ้นยอดเป็น +0.00 (แก้ไขให้ทำเอกสารสามารถทำการกระทบยอดได้แล้ว)
 • หน้าการเงินไม่สามารถระบุช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูลได้ (แก้ไขให้สามารถระบุช่วงเวลาได้แล้ว)
 • สถานะในหน้าธนาคาร รายการที่ยังไม่กระทบยอด ไม่สามารถเลือกสถานะได้ ทั้งหน้ารายการบัญชีและหน้ารายการเดินบัญชี (Statement) (แก้ไขให้สามารถเลือกสถานะได้แล้ว)
 • ระบบบันทึกต้นทุนขายและสินค้าสำเร็จรูปขึ้นรายการซ้ำ (แก้ไขให้ไม่แสดงข้อมูลซ้ำแล้ว)
 • และแก้ไขเล็กๆน้อยๆเพื่อเพิ่มความเสถียร
โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.36

โปรแกรมบัญชี PEAK Update V.2.36

แนะนำ Highlight New Feature

 • เอกสารที่ทำการยื่นส่ง e-Tax Invoice มีปุ่มให้สามารถทำการบันทึกบัญชีใหม่ได้


 • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) สามารถจัดเก็บในรูปแบบของ PDF  ได้ เพื่อใช้งานได้สะดวกขึ้น
 • สามารถค้นหาเอกสารจากรหัสผู้ติดต่อได้ ทั้งฝั่งรายรับและฝั่งรายจ่าย
 • ระบบสามารถจำค่าข้อมูลคำอธิบายสินค้าเมื่อมีการแก้ไข


 • หน้าสร้างใบลดหนี้ ทำการล็อคข้อมูลไม่ให้สามารถค้นหาเลขที่เอกสารใบเสร็จรับเงินที่สร้างจากใบวางบิลได้


 • สามารถกำหนดให้ใบลดหนี้เลือกออกใบกำกับภาษีหรือไม่เลือกออกได้


 • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทำการเลือกให้อัตโนมัติตามประเภทภาษีตามผู้ติดต่อและประเภทเงินได้พึงประเมิน