4 June 2023
PEAK-แบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีกี่แบบแต่ละแบบทำหน้าที่อะไรบ้าง_ปก

แบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีกี่แบบ แต่ละแบบทำหน้าที่อะไรบ้าง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าการซื้อขายสินค้าหรือบริการในอัตรา 7% โดยกิจการที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้ประกอบการมีทั้งกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มมีแบบที่ใช้ยื่น 2 แบบ คือ

1. แบบ ภ.พ.30

ใครเป็นผู้ยื่นแบบ ภ.พ. 30

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ คือ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ประกอบการเสียภาษีโดยคำนวณจากภาษีขายหักภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ในการยื่นแบบแสดงรายการยื่นเป็นรายเดือนภาษี

กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ผู้ประกอบการต้องนำส่วนต่างนี้ไปชำระภาษี แต่ถ้าภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ผู้ประกอบการสามารถขอคืนส่วนต่างนี้จากกรมสรรพากรหรือยกไปใช้เป็นเครดิตภาษี (นำไปลดยอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องจ่ายในเดือนถัดไป)

กำหนดเวลายื่นแบบ ภ.พ. 30

กำหนดเวลาในการยื่นแบบ ภ.พ.30 พร้อมกับชำระภาษี(ถ้ามี) เป็นรายเดือนภาษีทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะมีการขายสินค้าหรือบริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม โดยถ้าไม่มียอดซื้อหรือยอดขาย ผู้ประกอบการต้องนำส่งแบบเปล่า

ในการยื่นแบบ ผู้ประกอบการต้องทำเอกสาร 2 ใบ ได้แก่

  1. ใบปะหน้าที่ผู้ประกอบการต้องกรอกรายการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ใบแนบ ได้แก่ รายละเอียดของยอดขาย ภาษีขาย ยอดซื้อภาษีซื้อและตัวเลขภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละรายการ

2. แบบ ภ.พ.36

ใครเป็นผู้ยื่นแบบ ภ.พ. 36

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบคือผู้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะเป็นผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% แทนเนื่องจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ คือ ผู้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ให้แก่

ก ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร

กำหนดเวลายื่นแบบ ภ.พ. 36

กำหนดเวลาในการยื่นแบบไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ในการส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการจะต้องส่งแบบภาษีทุกเดือน สำหรับการใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ในการจัดการงานบัญชี ก็สามารถออกแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภ.พ.30 ให้ผู้ประกอบการสามารถนำส่งให้สรรพากรได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น การสร้างแบบ ภ.พ.30 ใน PEAK สร้างได้อย่างไร คลิกที่นี่เลย “สร้างแบบภาษี ภ.พ.30”

สมัครใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ฟรี คลิก peakaccount.com
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์