23 October 2021
วิธีแก้ไขใบรวมจ่ายที่ยังไม่ชำระเงิน (Edit Billing Note Not Pay)

วิธีแก้ไขใบรวมจ่ายที่ยังไม่ชำระเงิน (Edit Billing Note Not Pay) (E027)

วิธีแก้ไขใบรวมจ่ายที่ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน สามารถเข้าทำการแก้ไขรายละเอียดได้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1

เข้าไปที่เมนู รายจ่าย > ใบรวมจ่าย > ตัวเลือก > คลิก แก้ไข

ขั้นตอนที่ 2

กด บันทึก

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK