19 September 2021
วิธีแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ของผู้ติดต่อ (Edit address details)

วิธีแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ของผู้ติดต่อ (Edit address details) (C005)

เมื่อผู้ติดต่อหรือคู่ค้าเปลี่ยนที่อยู่ เราก็สามารถแก้ไข ชื่อ ที่อยู่ หรือเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ของผู้ติดต่อที่เราเคยสร้างไว้แล้ว ในโปรแกรมบัญชี PEAK ได้ โดยสามารถเข้าทำการแก้ไขได้ดังนี้

ขั้นตอนที่  1  

เข้าไปที่เมนูผู้ติดต่อ แล้วกดเข้าไปที่รหัสของผู้ติดต่อที่เราต้องการแก้ไขหรือเพิ่มรายละเอียด


ขั้นตอนที่  2 

เมื่อกดเข้ามาที่ผู้ติดต่อที่เราต้องการแก้ไขแล้ว ให้กด ‘แก้ไข’

ขั้นตอนที่  3 

 ให้ทำการแก้ไข หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ แล้วให้กด ‘บันทึก’

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK