19 January 2021
อย่าเพิ่งกู้เงินทำธุรกิจ ถ้ายังทำบัญชีไม่เป็น

อย่าเพิ่งกู้เงินทำธุรกิจ ถ้ายังทำบัญชีไม่เป็น

การทำบัญชี คือ การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างมีระบบ การบันทึกตัวเลขทางบัญชีที่ครบถ้วนถูกต้องทำให้เจ้าของธุรกิจเห็นตัวเลขในงบการเงิน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนธุรกิจ สามารถกำหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากที่กล่าวมาแล้ว การทำบัญชียังเป็นใบเบิกทางที่ดีในการเจรจาขอกู้เงินกับธนาคารอีกด้วย

ทำไมการทำบัญชีช่วยให้กู้เงินได้ง่ายขึ้น

1. ตั้งแต่ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ พิจารณาการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs จากบัญชีชุดเดียว ที่กิจการนำส่งกรมสรรพากรเท่านั้น ซึ่งธนาคารจะวิเคราะห์จากรายได้และตัวเลขงบประมาณที่จัดทำย้อนหลัง 3 ปี การจัดทำบัญชีเดียวจึงมีความสำคัญในการขอกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์

2. การจัดทำบัญชีที่เป็นระบบให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้ยื่นเอกสารและหลักฐานในการขอกู้เงินทำได้ง่ายขึ้น และงบการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือและมีโอกาสขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ได้มากขึ้น

3. ธุรกิจ SMEs ที่จัดทำบัญชีเดียว มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการจัดทำบัญชีชุดเดียวเป็นคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งที่นำมาพิจารณาธุรกิจ SMEs ในการให้ทุนสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม, แผนการส่งเสริมฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) โดย สสว. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยให้สัดส่วนของสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 38 และมูลค่าเงินทุนที่ SMEs ได้รับจากแหล่งเงินทุนประเภททุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

การจัดทำบัญชีที่เป็นระบบและโปร่งใสนั้นจำเป็นกับความต้องการเสริมสภาพคล่องด้วยการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพิ่มโอกาสขอเงินกู้ได้ง่ายขึ้น การใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ช่วยให้ผู้ประกอบการออกเอกสารต่างๆได้ด้วยตัวเอง บันทึกลงบัญชีอัตโนมัติ และสามารถทำงานร่วมกับนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีได้สะดวก เพราะ PEAK มีสำนักงานบัญชีพันธมิตรที่พร้อมดูแลงานบัญชีของธุรกิจทั่วประเทศ

สมัครใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ฟรี คลิก peakaccount.com 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox ของ Facebook PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์