19 September 2021
สร้างใบวางบิล

สร้างใบวางบิล (Create Billing Note) (R023)

การสร้างใบวางบิลเป็นการดึงเอกสารใบแจ้งหนี้ที่เราได้ทำการสร้างไว้หลายๆ  ใบเพื่อดึงมา สร้างเอกสารใบวางบิลเพื่อรับชำระเงินพร้อมกันหลายๆในแจ้งหนี้ และออกใบเสร็จรับเงิน สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1  ไปที่รายรับ >> ใบวางบิล >>  สร้าง

ขั้นตอนที่ 2  กดเลือกผู้ติดต่อ ที่ต้องการสร้างใบวางบิล เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการวางบิล หลังจากนั้นให้กดสร้าง

ขั้นตอนที่ 3  ในส่วนนี้ สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการวางบิลได้ ระบบจะระบุเป็นจำนวนเงินที่ยังเหลือต้องชำระของใบแจ้งหนี้นั้นๆ แล้วกดอนุมัติรายการ

ขั้นตอนที่ 4  เลือกช่องทางการชำระ  กดรับชำระ

ขั้นตอนที่ 5  กดออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อได้ใบเสร็จรับเงิน

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK