4 June 2023
สร้างผังบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับ ภ.พ.30

สร้างผังบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับ ภ.พ.30 (A009)

การสร้างแบบภาษี ภ.พ.30 นั้น จะมีการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ ซึ่งยอดเครดิตภาษีของแต่ละกิจการอาจจะใช้ผังบัญชีไม่เหมือนกัน เพื่อการลงบัญชีให้สอดคล้องกัน ต้องทำการปรับปรุงบัญชีโดยมีขั้นตอน ดังนี้

ตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 1 การปรับปรุงบัญชี

จากงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018 มีลูกหนี้สรรพากร 20,000 บาท 

เราต้องทำการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้กรมสรรพากรไปบัญชีเครดิต ภ.พ.30 ที่ชำระเกินรอนำไปใช้โดยเข้าที่เมนูบัญชี >> บัญชีรายวัน >> สร้าง เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดอนุมัติรายการ

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อมีการสร้างแบบภาษีภ.พ.30
จากตัวอย่าง
ภาษีขาย 705,047.20 บาท  ภาษีซื้อ 376,840.10  บาท ภาษีขายมากว่าภาษีซื้อ อยู่  328,207.10 บาท เเต่มีเครดิตภาษี 20,000.00 บาท ทำให้ภาษีที่ต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากร เหลือเพียง 308,207.10 บาท

ระบบจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ โดยบันทึกการกลับรายการล้างผังบัญชี 115451 เครดิต ภ.พ.30 ที่ชำระเกินรอนำไปใช้ ออก

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK