9 May 2021
วิธีบันทึกได้รับใบลดหนี้แบบคืนสินค้าฝั่งรายจ่าย กรณียังไม่ได้ชำระเงิน

วิธีบันทึกได้รับใบลดหนี้แบบคืนสินค้าฝั่งรายจ่าย กรณียังไม่ได้ชำระเงิน (E023)

วิธีการบันทึกรายการเมื่อได้รับใบลดหนี้ฝั่งรายจ่ายมาในกรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
มีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้

ยกตัวอย่าง เช่น
การซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 10 เครื่อง ราคา เครื่องละ 900 บาท (ไม่รวม Vat )
มีการได้รับใบลดหนี้แบบคืนสินค้าจำนวน 6 เครื่อง ยอดคงเหลือจำนวน 4 เครื่อง  

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ต้องการลดหนี้
โดยเข้าไปที่ฝั่งรายจ่าย > บันทึกรายจ่าย/เจ้าหนี้ แล้วกดเลือกรหัสเอกสารที่ต้องการทำการบันทึกลดหนี้        

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อเลือกเอกสารที่ต้องการออกใบลดหนี้แล้ว ให้เลือกตัวเลือก > รับใบลดหนี้

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อกดรับใบลดหนี้แล้ว ให้ระบุสาเหตุของการรับใบลดหนี้ โดยเลือกประเภทของเหตุของการลดหนี้ ใส่คำอธิบายอย่างย่อ เลือกประเภทการส่งคืนสินค้า และกด ถัดไป

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อกดถัดมาแล้ว ในหน้ารับใบลดหนี้ ให้ระบุวันที่ออกใบลดหนี้ ใส่ยอดจำนวนและราคาคงเหลือที่ต้องทำการจ่ายจริง (จำนวนเงินที่ถูกต้อง) จากตัวอย่าง

ซื้อเครื่องคิดเลข
              จำนวน 10  เครื่องราคา 9,000 บาท Vat 7%  630  บาท  ราคารวม 9,630 บาท
              ได้ลดหนี้ไป  6 เครื่อง ราคา 5,400 บาท Vat 7%  378  บาท  ราคารวม  5,778 บาท
   คงเหลือจำนวน 4 เครื่อง ราคา 3,600 บาท Vat 7%  252 บาท  ราคารวม  3,852 บาท

ขั้นตอนที่ 5

กดเครื่องหมายถูกด้านหน้าลดเจ้าหนี้ ตรวจสอบข้อมูลการลดหนี้และกดอนุมัติใบลดหนี้ได้เลย

เมื่อทำการอนุมัติใบลดหนี้สำเร็จ จะมีข้อความขึ้น “อนุมัติใบลดหนี้ XXX สำเร็จ”

เมื่อกลับไปดูที่หน้าสินค้าจะมีเครื่องคิดเลขที่ส่งคืนกลับไปจากการได้รับใบลดหนี้ จำนวน  6  เครื่อง

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK