19 September 2021
วิธีบันทึกรับใบลดหนี้ฝั่งรายจ่าย กรณีมีการจ่ายชำระแล้ว (Receive Credit Note)

วิธีบันทึกรับใบลดหนี้ฝั่งรายจ่าย กรณีมีการจ่ายชำระแล้ว (Receive Credit Note) (E024)

เมื่อได้รับใบลดหนี้ซื้อมา เราสามารถสร้างใบลดหนี้โดยมีวิธีการเข้าสร้างรายการได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1

เข้าที่หน้ารายจ่าย > บันทึกรายจ่าย/เจ้าหนี้ กดเข้าไปที่เอกทีเคยสร้างไว้เพื่อทำรายการลดหนี้ที่ได้รับเอกสารมา เมื่อเปิดเอกสารขึ้นมาแล้ว ให้ทำการกดที่ตัวเลือก > รับใบลดหนี้ หลังจากนั้นทำรายการตามขั้นตอนที่ 2 เป็นต้นไป

วิธีที่ 2

เข้าที่รายจ่าย > รับใบลดหนี้ > กด บันทึก

ขั้นตอนที่ 1

เลือก รายการจ่ายที่ต้องการทำใบลดหนี้

ขั้นตอนที่ 2

เลือกประเภทของเหตุของการลดหนี้และระบุคำอธิบายอย่างย่อ

ขั้นตอนที่ 3

ระบุวันที่ในใบลดหนี้และในยอดราคาคงเหลือ เช่น บันทึกรายจ่าย 90,000 บาท เมื่อเราได้รับใบลดหนี้มา 60,000 ให้เราทำการลดยอดที่ช่องราคา 30,000 บาท ยอดสุทธิที่เราได้รับเอกสารใบลดหนี้มาจะแสดงผลที่ 3 ช่องด้านล่าง คือตามเอกสารใบกำกับที่เราได้มา เมื่อใส่รายละเอียดต่างๆ แล้วให้กด ถัดไป

ขั้นตอนที่ 4

เป็นการคืนเงินจากการออกเอกสารใบลดหนี้ ให้ทำการใส่รายละเอียดและระบุช่องทางการับเงินคืนที่เราได้รับกลับมา หลังจากนั้นให้กด อนุมัติรายการ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK