30 September 2022

วิธีซื้อสินทรัพย์ (PA004)

การบันทึกซื้ัอสินทรัพย์จะสามารถบันทึกซื้อสินทรัพย์ได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1. เข้าที่ PEAK Asset
วิธีที่ 2. เข้าที่เมนูรายจ่าย >> ซื้อสินทรัพย์

วิธีที่ 1 เข้าที่มุมบนขวาของกิจการ และเลือกที่ PEAK Asset

image.png

เลือกหัวข้อซื้อสินทรัพย์

ขั้นตอนที่ 1.1 เมื่อกดที่ซื้อสินทรัพย์แล้วระบบจะลิงก์ไปที่หน้า New PEAK เพื่อสร้างเอกสารซื้อสินทรัพย์ หากยังไม่ได้เพิ่มกลุ่มสินทรัพย์สามารถทำได้ตามลิงก์นี้เพื่อ เพิ่มกลุ่มสินทรัพย์ ก่อนที่จะบันทึกซื้อสินทรัพย์รายย่อย แต่หากเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์เรียบร้อยแล้วสามารถข้ามขั้นตอนเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์ และคลิกเลือกสินทรัพย์รายย่อยและกรอกข้อมูลที่ต้องการได้เลย

image.png

ขั้นตอนที่ 2.2 เลือกช่องทางรับชำระเงิน
– หากเป็นการซื้อสดสามารถเลือกช่องทางชำระเงินที่ต้องการได้เลย
– หากเป็นการซื้อเชื่อหรือยังไม่ชำระเงินให้กด “ยังไม่ชำระเงิน(ตั้งหนี้ไว้ก่อน)”
เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วกดอนุมัติบันทึกซื้อสินทรัพย์ได้เลย

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

image.png

เมื่อกดอนุมัติระบบจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ และในทะเบียนสินทรัพย์ จะเพิ่มสินทรัพย์เข้าในกลุ่มพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาไว้ให้ทันที โดยคลิกเข้าดูได้ที่หน้าเอกสารหัวข้อกลุ่มสินทรัพย์ หรือที่เมนู PEAK Asset

เมื่อคลิกที่สินทรัพย์แล้วระบบจะลิงก์มาที่หน้า PEAK Asset

สามารถกดคลิกเข้าที่รายการที่ต้องการและกดหัวข้อ ‘ค่าเสือมราคา’ หน้านี้จะแสดงข้อมูลการคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์นี้จนกว่าจะเหลือเพียงมูลค่าซาก และระบบจะบันทึกค่าเสื่อมลงสมุดรายวันทั่วไป JVDP โดยไม่เกินทุกวันที่ 2 ของเดือนปัจจุบัน

ตัวอย่างการบันทึกค่าเสื่อมที่สมุดรายวัน สามารถแนบไฟล์ที่อ้างอิงได้

วิธีที่ 2. เข้าที่เมนูรายจ่าย >> ซื้อสินทรัพย์
เข้าที่เมนูรายจ่าย >> ซื้อสินทรัพย์ >> สร้าง

image.png

เมื่อกดสร้างแล้วสามารถกรอกข้อมูลตามที่ต้องการ และทำตามขั้นตอนที่ 1.1 ได้เลย

-จบขั้นตอนการบันทึกซื้อสินทรัพย์ –