25 April 2024

การพิมพ์รายงานใบเสนอราคา

ขั้นตอนการพิมพ์รายงานเสนอราคามี 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้ารายรับ > ใบเสนอราคา > ดูทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มพิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 3: ระบุช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงาน

หากต้องให้รายงานใบสั่งซื้อแสดงข้อมูลทุกรายการแบบละเอียด ให้ทำการติ๊กถูกช่องแสดงข้อมูลทุกรายการ แล้วทำการกดปุ่มพิมพ์รายงาน

เมื่อกดปุ่มพิมพ์รายงานจะมี Popup ขึ้นให้ระบุว่าต้องการดาวน์โหลด หรือส่งรายงานไปทางอีเมล

ดาวน์โหลด: จะเป็นการโหลดลงกระดิ่งที่อยู่มุมขวาบน ซึ่งเมื่อกดดาวน์โหลดแล้ว ให้ไปคลิกที่กระดิ่งทางมุมขวาบน เพื่อโหลดรายงานลงเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่งรายงานทางอีเมล: จะมี Popup ขึ้นให้ระบุอีเมลที่ต้องการรับรายงาน

เมื่อทำการระบุช่องทางการรับรายงาน ให้กดปุ่มดาวน์โหลด

– จบขั้นตอนวิธีการพิมพ์รายงานใบสั่งซื้อ –