27 September 2023

วิธีการประยุกต์ การบันทึกค่าใช้จ่ายสินค้านำเข้า เป็นต้นทุนของสินค้า (E058)

โดยปกติกิจการที่นำเข้าสินค้า กิจการจะบันทึกรายการจ่ายเพื่อซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ได้รับ แต่เมื่อกิจการได้รับเอกสารค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าขนส่ง รายจ่ายอื่นๆ โดยกิจการต้องการบันทึกรวมไว้เป็นต้นทุนของสินค้านั้นๆ ด้วย สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อบันทึกการจ่ายสินค้านำเข้า ได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เพิ่มผังบัญชีสินค้ารอคำนวณ

โดยเข้าที่เมนูบัญชี >> ผังบัญชี >> เพิ่มผังบัญชีสินค้ารอคำนวณ เพื่อมาใช้ประยุกต์ใช้งาน เมื่อเพิ่มเรียบร้อยแล้วกด + เพิ่ม


ขั้นตอนที่ 2: บันทึกซื้อสินค้า (ให้ใช้ผังบัญชี “สินค้ารอคำนวณ” ที่ได้เพิ่มตาม ขั้นตอนที่ 1)

ตัวอย่าง ซื้อสินค้า 20 ชิ้น ชิ้นละ 50,000 บาท เท่ากับ 1,000,000 บาท สามารถบันทึกได้ตามรูปด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 3: เมื่อกิจการจ่ายค่าขนส่งหรือรายยจ่ายอื่นที่ต้องการคำนวณเข้าเป็นต้นทุนสินค้าด้วย ให้ใช้ผังบัญชีเดียวกัน และเปลี่ยนคำอธิบายเป็นค่าขนส่งหรือชื่อค่าใช้จ่ายนั้นๆ ได้ ตัวอย่าง เช่น ค่าขนส่ง 30,000 บาท บันทึกรายการจ่ายตามรูปดังนี้

หากกิจการเรียกดูรายการที่สมุดบัญชีแยกประเภท จะพบรายการ “สินค้ารอคำนวณ” ทั้งหมด 1,030,000 บาท


ขั้นตอนที่ 4: จะเป็นการบันทึกค่าใช้จ่าย โดยระบบจะกลับรายการสินค้ารอคำนวณ เป็นสินค้าสำเร็จรูปนั้นๆ โดยช่องราคาให้ใส่ติดลบ และใส่สินค้า เพื่อบันทึกสินค้าเข้าสต๊อคตามตัวอย่างภาพด้านล่าง


เมื่อกิจการเรียกดูรายการเคลื่อนไหวสินค้า พบมูลค่าสินค้ารวมเป็นรายการซื้อรายการเดียว ดังภาพด้านล่างนี้


– จบขั้นตอนวิธีการประยุกต์ การบันทึกค่าใช้จ่ายสินค้านำเข้า เป็นต้นทุนของสินค้า –