27 January 2022

วิธีการคัดลอกใบสั่งซื้อ NEW PEAK (NE004)

ขั้นตอนการคัดลอกใบสั่งซื้อ สามารถแบ่งการคัดลอกได้ 2 แบบ

  • แบบที่ 1: คัดลอกใบสั่งซื้อกรณีใบสั่งซื้ออยู่สถานะร่าง หรืออนุมัติแล้ว
  • แบบที่ 2: คัดลอกใบสั่งซื้อกรณีที่ใบสั่งซื้ออยู่ในถังขยะ

แบบที่ 1: คัดลอกใบสั่งซื้อกรณีใบสั่งซื้ออยู่สถานะร่าง หรืออนุมัติแล้ว มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าที่เมนูรายจ่าย >> เลือกหัวข้อใบสั่งซื้อ >> เลือกเอกสารใบสั่งซื้อที่ต้องการคัดลอก

ขั้นตอนที่ 2 คัดลอกเอกสาร
รูปที่ 1 กรณีสถานะร่างเอกสารไว้ (ยังไม่ได้กดอนุมัติ)
ให้ทำการกดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มตัวเลือก >> เลือกคัดลอก

รูปที่ 2 กรณีใบสั่งซื้ออนุมัติแล้ว
ให้เลือกที่หัวข้อ ข้อมูลเอกสาร >> คลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มตัวเลือก >> คัดลอก

เมื่อกดปุ่มคัดลอกแล้ว ระบบจะทำการโหลดมาสร้างใบสั่งซื้อใหม่ โดยข้อมูลจะถูกคัดลอกมาทุกรายการ ยกเว้นเลขที่เอกสาร และวันที่ออก เนื่องจาก เลขที่เอกสารระบบทำการรันให้อัตโนมัติต่อจากเลขล่าสุด และวันที่ออก จะระบุวันที่ที่ทำการกดคัดลอกหรือวันที่ปัจจุบันที่มีการทำรายการ ซึ่งสามารถแก้ไขเลขที่เอกสารและวันที่ออกได้ เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่มอนุมัติสร้างใบสั่งซื้อได้

แบบที่ 2: คัดลอกใบสั่งซื้อกรณีที่ใบสั่งซื้ออยู่ในถังขยะ มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเอกสารใบสั่งซื้อที่อยู่ในถังขยะที่ต้องการคัดลอก

ขั้นตอนที่ 2 ให้ทำการกดคลิกเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มตัวเลือก>> เลือกคัดลอก

เมื่อกดปุ่มคัดลอกแล้ว ระบบจะทำการโหลดมาสร้างใบสั่งซื้อใหม่ โดยข้อมูลจะถูกคัดลอกมาทุกรายการ ยกเว้นเลขที่เอกสาร และวันที่ออก เนื่องจาก เลขที่เอกสารระบบทำการรันให้อัตโนมัติต่อจากเลขล่าสุด และวันที่ออก จะระบุวันที่ที่ทำการกดคัดลอกหรือวันที่ปัจจุบันที่มีการทำรายการ ซึ่งสามารถแก้ไขเลขที่เอกสารและวันที่ออกได้ เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่มอนุมัติสร้างใบสั่งซื้อได้

– จบขั้นตอนวิธีการคัดลอกใบสั่งซื้อ –