19 September 2021

ตั้งค่าวันที่เอกสารครบกำหนด (Setting Transaction Due date) (S008)

การตั้งค่าวันที่ครบกำหนดของเอกสาร เป็นการตั้งค่าให้เอกสารที่สร้างขึ้นมา ครบกำหนดในวันที่เท่าไร เพื่อที่กิจการจะสามารถดำเนินการทำเอกสารลำดับต่อไปเพื่อแจ้งหนี้หรือรับชำระเงินกับคู่ค้า

วิธีการตั้งค่าวันครบกำหนดของเอกสาร

เข้าไปที่ การตั้งค่า>>ตั้งค่าเอกสาร>>ตั้งค่าวันที่ครบกำหนดเอกสาร

จากนั้นให้เข้าไปกำหนดตามเอกสารแต่ละเอกสาร จำมีรูปแบบการหนดวันครบกำหนดให้เลือกว่าต้องการให้เป็นวันที่เท่าไรหลังจากออกเอกสาร แล้วให้กำหนดวันที่เข้าไปว่าจะให้ครบกำหนดกี่วันหลังจากที่ออกเอกสาร

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK