29 July 2021

บันทึกการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างประเทศ และรายการ ภ.พ.36 (PP36) ให้โชว์ในรายงานภาษี (E054)

การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายไปต่างประเทศ และนำส่งภาษีซื้อให้กรมสรรพากร สามารถบันทึกได้ตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง กิจการได้รับใบเสร็จรับเงินจากบจ. Google ต่างประเทศ เป็นค่าโฆษณา ราคา 100,000 บาท ใบเสร็จรับเงินระบุวันที่ 01/09/2020 และทางกิจการชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ให้ทาง บจ. Google 01/09/2020

หมายเหตุ การจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย ผู้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการจะเป็นผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มแทน โดยต้องยื่นแบบ ..36 ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป กรณียื่นออนไลน์ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

จากตัวอย่าง บันทึกภาษีขาย ภ.พ.36 วันที่ 01/09/2020 การยื่นภาษีจะเป็นวันที่ 07/10/2020 ยื่นออนไลน์ไม่เกิน 15/10/2020 และสามารถขอคืนภาษีที่ยื่่นไปนี้ได้ในเดือนถัดไปคือเป็นภ.พ.36 ของเดือน 10/2020 นำเครดิตไปใช้หรือขอคืนภาษีได้เดือน 11/2020

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกรายการจ่าย Google

วันที่ 01/09/2020 เข้าไปที่เมนูรายจ่าย >> บันทึกรายจ่าย/เจ้าหนี้ >> กดสร้าง แล้วให้เราบันทึกรายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารใบเสร็จรับเงินที่เราได้รับมาในนามบริษัทของเรา และบันทึกรายการดังนี้

1.1 บันทึกรายการค่าใช้จ่ายตามเอกสาร โดยใส่ราคาตามจริง 100,000 บาท
แต่ช่องภาษีให้เลือกเป็น 7% เพื่อให้โชว์ที่รายงานภาษีซื้อ ดังนั้นจะมีรายการภาษีซื้อเท่ากับ 7,000 บาท

1.2 บันทึกเพิ่มรายการ “ภาษีขาย ภ.พ.36” และใส่ราคาเป็นยอดติดลบด้วยจำนวนที่เท่ากันกับภาษีซื้อสำหรับรายการแรก -7,000 บาท โดยสุดท้ายยอดรวมสุทธิของการบันทึกรายการจ่ายจะเท่ากับ 100,000 บาทตามที่ได้รับใบเสร็จรับเงินจาก บจ. Google

1.3 ใส่ข้อมูลการจ่ายเงิน เมื่อใส่ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วสามารถกดอนุมัติได้เลย

ระบบจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติในสมุดรายวันดังนี้

ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกจ่ายภ.พ.36 ให้กับกรมสรรพากร

วันที่ 07/10/2020 จ่ายภาษีขาย ภ.พ. 36 ให้กับกรมสรรพากร โดยเข้าที่รายจ่าย >> บันทึกรายจ่าย >> กรอกข้อมูลที่ต้องการ โดยผังบัญชี/ค่าใช้จ่าย ให้ระบุผังบัญชี 215103 ภาษีขาย ภ.พ.36 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดอนุมัติรายการ

ขั้นตอนที่ 3 การขอคืนภาษีขายภ.พ.36

เมื่อมีการจ่ายภาษี ภ.พ. 36 แล้ว จะสามารถขอคืนภาษีภ.พ.36 นี้ได้ในเดือนที่จ่าย คือเดือน 10 การขอคืนจะเป็นเดือน 11 โดยการนำเลขที่ใบเสร็จของกรมสรรพากร มากรอกที่ (กำหนด) >> ลงทะเบียนใบกำกับ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด ลงทะเบียน ระบบจะกลับรายการจากภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดเป็นภาษีซื้อ

ระบบจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

– จบบันทึกการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างประเทศ และรายการ ภ.พ.36 –