30 September 2022
ทำบัญชีเองแล้ว ทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชี

ทำบัญชีเองแล้ว ทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชี

การที่เราใช้บริการโปรแกรมบัญชี ทำบัญชี, ออกเอกสารซื้อ-ขาย, บันทึกรายการบัญชี จัดทำระบบบัญชีที่ดี หรือทำทุกอย่างได้แม้กระทั่งดูสรุปต่างๆ เองได้ ก็ยังจำเป็นต้องจัดจ้างนักบัญชี หรือสำนักงานบัญชีในการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งการปิดงบนั้น จำเป็นต้องให้นักบัญชีที่รับทำบัญชี หรือสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ เพราะตามระเบียบของกรมสรรพากร กำหนดให้นักบัญชีลงนามในการจัดทำรายงานเพื่อยื่นส่งภาษี


สำนักงานบัญชี มีหน้าที่อะไร

ทำบัญชีเองแล้ว ทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชี

1. จัดทำบัญชี

อย่างแรกสุดถ้าพูดถึงหน้าที่ของคนทำบัญชีหรือสำนักงานบัญชี ก็คือการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ทั้งจัดการงบต่างๆ บัญชีรายรับ-รายจ่าย งบกำไร ขาดทุน หรืออื่นๆ โดยสำนักงานบัญชีจะมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้ฝ่ายที่จำเป็นต้องรู้เรื่องการเงินในบริษัทนำข้อมูลทางบัญชีไปวางแผนธุรกิจ หรือจัดการวางแผนทางการตลาดและอื่นๆต่อไป

2. ยื่นแบบประจำเดือน/ประจำปี

              หน้าที่สำคัญมากของนักบัญชี คือการยื่นแบบประจำเดือน เช่น ภพ.30, ภงด.1,  ภงด.51, ภงด.53, เงินสมทบประกันสังคม หรือแบบอื่นๆที่จำเป็นต้องยื่นให้กับกรมสรรพากร รวมถึงการยื่นแบบประจำปี อย่างการจัดทำงบการเงินที่ต้องส่งให้กระทรวงพาณิชย์, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจำเป็นต้องให้นักบัญชีลงนามในการจัดทำรายงานเพื่อยื่นส่งภาษี

3. ให้คำปรึกษาด้านงานบัญชี

นักบัญชีไม่เพียงแต่ทำบัญชีอย่างเดียวเท่านั้น แต่ทางสำนักงานบัญชีจะคอยให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำในการจัดการภาษี หรือคำแนะนำอื่นๆที่ทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายกับการจัดการด้านบัญชีภาษีน้อยที่สุด เพราะในจัดการบัญชีภาษี มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วย ทางสำนักงานบัญชีจึงมีส่วนช่วยเหลือในด้านนี้มาก


ข้อดีของการจัดจ้างสำนักงานบัญชี

1. ลดการทุจริตภายในบริษัท เพราะมีคนช่วยตรวจสอบถึงรายการซื้อขาย และรายการอื่นๆในบริษัทให้ถูกต้อง

2. เตรียมความพร้อมกับการจัดการภาษีได้ทันท่วงที เพราะข้อมูลรายงานทางการเงินต่างๆ ที่ได้มาอย่างรวดเร็ว ทำให้ทางบริษัทรับมือกับภาษีได้

3. ลดต้นทุนในการจัดจ้างคนทำบัญชีภายในบริษัท เพราะการจ้างสำนักงานบัญชี ทางบริษัทสามารถเลือกจ้างเฉพาะช่วงปิดงบได้

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทได้จัดการงานบัญชี บันทึกบัญชี และดูสรุปรายงานต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น แต่สำนักงานบัญชีหรือผู้รับทำบัญชีคือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานบัญชี ที่ช่วยตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี เป็นผู้ส่งเอกสารให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำในการจัดการงานบัญชีและภาษีกับทางบริษัท

มองหาสำนักงานบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ ที่นี่ https://peakaccount.com/find-accounting-firm