3 March 2024
การทยอยรับสินค้ากรณีสร้างบันทึกรายจ่ายหลายๆใบ จากใบสั่งซื้อเดียว

การทยอยรับสินค้ากรณีสร้างบันทึกรายจ่ายหลายๆใบ จากใบสั่งซื้อใบเดียว (E043)

กรณีที่สร้างใบสั่งซื้อ 1 ใบ และทยอยรับสินค้าเข้าสต็อก สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่1

เข้าที่เมนู รายจ่าย > ใบสั่งซื้อ > คลิก สร้าง เพื่อสร้างใบสั่งซื้อ
ระบุรายละเอียดตามต้องการ > กด อนุมัติรายการ

ตัวอย่าง ซื้อสินค้า A จำนวน 500 ชิ้น ราคา 500 บาท 

ขั้นตอนที่ 2

กด + บันทึกรายจ่าย ตามไทม์ไลน์ด้านบน ของใบสั่งซื้อ


เปลี่ยนจำนวน ตามจำนวนสินค้าที่ได้รับมา > เลือกช่องทางการชำระเงิน > กด อนุมัติ
(หากยังไม่มีการรับชำระเงินให้กด X ยังไม่ชำระ ระบบจะตั้งเป็นเจ้าหนี้การค้า)

ขั้นตอนที่ 3

หากต้องการบันทึกสินค้าล็อตต่อไป
ไปที่เมนู รายจ่าย > ใบสั่งซื้อ > คลิก อนุมัติแล้ว 

ขั้นตอนที่ 4

เลือกใบสั่งซื้อเดียวกับที่สร้างบันทึกรายจ่ายก่อนหน้านี้ไป > กด Drop down เลือกบันทึกรายจ่าย

จากนั้นทำการรับสินค้าตามจำนวนที่ได้รับมาล็อตที่ 2 เปลี่ยนจำนวน ตามจำนวนสินค้าที่ได้รับมา เลือกช่องทางการชำระเงิน > กด อนุมัติ (หากยังไม่มีการรับชำระเงินให้กด X ยังไม่ชำระ ระบบจะตั้งเป็นเจ้าหนี้การค้า)

จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการรับสินค้า 2 รอบ รอบแรก 200 ชิ้น และรอบที่ 2 300 ชิ้น ครบตามใบสั่งซื้อที่เปิดไปแล้ว ถ้าหากมีการรับสินค้า มากกว่า 2 รอบ โดยมีการรับสินค้ารอบที่ 3  4  5 ให้กลับไปทำตามขั้นตอนที่ 4 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบจำนวนตามใบสั่งซื้อ

ซึ่งหากตรวจสอบที่หน้าใบสั่งซื้อ จะสังเกตได้ว่า มีการบันทึกรายจ่ายไป 2 ครั้ง แต่ตรงนี้จะไม่สามารถกดดูรายการได้ วิธีการดูบันทึกรายการจ่ายว่าได้มีการรับมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วให้ทำการ Copy เลขที่ใบสั่งซื้อ ไปค้นหาที่หน้าบันทึกรายจ่ายแทน 

วิธีดูบันทึกรายการจ่ายว่าได้มีการรับมาทั้งหมดกี่ครั้ง

เข้าเมนู รายจ่าย/เจ้าหนี้  > นำเลขที่ใบสั่งซื้อมากดค้นหา  

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK