27 September 2023
ตรวจสอบภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย (ที่คู่ค้าหัก) Check WHT

ตรวจสอบภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย (ที่คู่ค้าหัก) (Check WHT) (F004)

ให้เข้าไปที่ การเงิน > ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

รายการไหนที่เราได้รับมาแล้ว ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก เพื่ออัพเดทสถานะ

ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK